MANIPULADOR D’ALIMENTS

27/09/2018

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 17 d’octubre
Horaris: 09:30h a 12:30h
Durada: 3 h

Conscienciar al manipulador d’aliments dels perills associats a la cadena alimentària i relacionats amb el seu lloc de treball. Aportar informació sobre prerequisits bàsics d’higiene, control de punts crítics i establiment de mesures correctores. Conscienciar i informar de la importància del seguiment, execució i control de la documentació relacionada.