AJUT DE FINS A 2.000 EUROS PER AUTÒNOMS

03/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques a conseqüència del Covid-19.

 

 • Ajut en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de 2.000 euros. L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties
 • Treballadors autònoms en situació d’alta a la Seguretat Social.
 • Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i no disposar de fons alternatives d’ingressos.

 

REQUISITS:

 • Ser persona treballadora autònoma – persona física. No s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, ni autònoms col·laboradors.
 • No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000 euros.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament i/o moratòria. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment, en el moment de la presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 • Estar en situació d’alta Al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica a causa de l’estat d’alarma.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.

 

QUANTITATS DELS AJUTS:

 • . En cap cas serà inferior a 100 euros.

 

Els procediments de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència competitiva, i es resoldrà fins exhaurir el crèdit disponible. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de l’ajut.

La sol·licitud s’haurà de fer a través d’un formulari que s’haurà de presentar electrònicament amb un certificat digital qualificat vàlid i vigent a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El termini de presentació de la sol·licitud és d’un mes a comptar des del següent a la data de publicació del DOGC. Donat que s’ha publicat avui es podrà tramitar a partir del dilluns 6 d’abril.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

 

Si esteu interessats que des de l’Associació us assessorem en aquesta gestió poseu-vos en contacte amb nosaltres: associacio@grupcostabravacentre.com