AJUTS DE 2.000 EUROS PER A PERSONES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES

06/11/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui divendres 6 de novembre s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i les derivades de la nova declaració d'estat d'alarma.

 

  • Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte d'altri de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen la seva activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les contractades per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres persones sòcies. En aquest cas, el nombre de persones sòcies no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019. A més, no poden sol·licitar l'ajut els i les treballadors autònoms d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres persones sòcies, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com a autònomes al RETA si el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

 

No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Requisits:

  • Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

 

Sol·licituds:

  • Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
  • El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s'ha d'utilitzar.
  • Un cop emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat de sol·licitud i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, sòcia d'una microempresa o d'una cooperativa.
  • Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, a partir de DILLUNS 9 DE NOVEMBRE.  El termini estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15.00 hores del desè dia hàbil a comptar de l'inici del termini. En cas que es produeixi aquest exhauriment, se n'informarà a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

 

 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

 

Adjuntem la Resolució.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.