AJUTS DE 2.000 EUROS PER AUTÒNOMS I MICROEMPRESES

04/11/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat el DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

 

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

 

Persones beneficiàries:

 

  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
  • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

 

No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Requisits

 

Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

 

  • Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

 

 

Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Adjuntem la disposició.

 

Un cop es publiqui la resolució i estiguin disponibles les sol·licituds a la Seu Electrònica de la Generalitat us ho farem saber.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.