Ajuts extraordinaris de suport a la solvència econòmica de les empreses

22/07/2021

Us informem que s’ha publicat l’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

 

La nova ordre va dirigida als treballadors autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres que no van presentar la sol·licitud d’inscripció prèvia prevista a l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny. En aquest sentit, no es tracta d’una ampliació de termini per a la presentació de sol·licituds en el marc de la darrera Ordre, sinó d’un nou tràmit d’inscripció prèvia per a les persones interessades que no han pogut presentar-se en el tràmit anterior.

 

A continuació us indiquem els requisits i característiques dels ajuts:

 

OBJECTE DELS AJUTS:

 

 • Obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

 

 • La inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut, la qual la seva presentació, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.
 • El període d’inscripció prèvia s’ha iniciat avui 21 de juliol de 2021 a les 9:00 h fins al dia 30 de juliol a les 15:00 h.
 • El procediment d’inscripció prèvia el podeu fer clicant el següent enllaç.

 

 

FINALITATS:

 

 • El pressupost per a la present convocatòria resultarà del fons sobrants de la convocatòria que inclogui les sol·licituds provinents de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, que serà repartit fins a exhaurir el pressupost disponible.
 • L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per Ordre d’antiguitat i, si s’escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.
 • Es consideren costos fixos subvencionables, a l’efecte de la present Ordre, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts.

 

REQUISITS:

 

 • Podran sol·licitar aquests ajuts els empresaris o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d’activitat de l’annex de l’Ordre ECO/127/2021 i que continuïn en l’exercici de l’activitat. Respecte els sectors turístic i de l’hostaleria estan inclosos els següents:
  • 5510 Hotels i allotjaments similars
  • 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
  • 5530 Càmpings
  • 5590 Altres tipus d’allotjaments
  • 5610 Restaurants i establiments de menjars
  • 5621 Provisió de menjars preparats per a celebracions
  • 5629 Altres serves de menjars
  • 5630 Establiments de begudes

 

 • El detall dels requisits s’especifica a l’article 4 de la disposició. 
 • Aquests requisits s’acreditaran mitjançant el creuament amb de les dades necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

 

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:

 

 • Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció un període de dos anys de la data de concessió de l’ajut.
 • Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació dels fons rebuts que s’estableix en les bases reguladores de l’ajut i posar-la a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que corresponguin, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin.
 • Donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d’adequar la seva activitat.
 • Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.