BOE Reial Decret 152/2022 - Salari mínim interprofessional

23/02/2022

Us comuniquem que avui s’ha publicat el Reial Decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2022.


Podeu consultar-lo fent click aquí.

 

Aquest RDL estableix que:

 

Quantia del salari mínim interprofessional:

 

  • El salari mínim per a qualsevol activitat en l’agricultura, la indústria i els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixa a 33,33 euros/dia o 1.000 euros/mes, segons el salari fixat per dies o per mesos.

 

  • Aquest salari es computa en la retribució en diner, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, minorar la quantia íntegra en diner d’aquest.

 

  • Sobre aquest salari es refereix la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si la jornada del treballador fos inferior es percebrà la prorrata.

 

  • Sobre aquest SMI s’afegiran els complements salarials a que es refereix l’article 26.3 el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel RDL 2/2015, de 23 d’octubre.

 

Compensació i absorció:

 

  • La revisió del salari mínim interprofessional d’aquest RDL no afectarà a l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals de quanties superiors. En aquest sentit, el que s’establirà per a comparació són l’SMI d’aquest RDL més els complements salarials, sense que en cap cas en surti una quantia anual inferior a 14.000 euros.

 

Persones treballadores eventuals, temporers/es i treballadors/es de la llar:

 

  • Aquest col·lectiu que no treballi més de 120 dies percebran conjuntament amb l’SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com les dues gratificacions extraordinàries a que, com a mínim, tingui dret tota persona treballadora, corresponent al salari de 30 dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del SMI pugui resultar inferior a 47,36 euros per jornada legal en l’activitat.

 

 

Aquest decret entra en vigor demà 24 de febrer de 2022.