CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN LA RESTAURACIÓ

22/10/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui dijous 22 d’octubre s’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 atorgades pel Departament d’Empresa i Coneixement a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

La finalitat d’aquesta subvenció és reactivar i impulsar l’activitat de la restauració davant la situació de  tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut púbica.

 

 • Persones beneficiaries:
  • Professionals autònoms i PIMES (menys de 250 treballadors i amb un volum de negoci que no excedeixi els 50 milions d’euros) que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries) o siguin titulars d’un centre de bellesa i que han estat obligades a tancar.

Queden excloses com a beneficiaris d’aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

 

 • Quantia de la subvenció:

Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.500 euros.

 

 • Tipologia d'accions subvencionables:

Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

 

 • Requisits:

L'empresa haurà d'acreditar, mitjançant declaració responsable, que en funció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, van haver de suspendre les seves activitats.

 

 • Despeses subvencionables:

Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:

- Sous i salaris.

- Amortitzacions i rentings.

- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

 

 • Procediment de sol·licitud i documentació:

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/)

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

 

 • La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:
 1. a) Requisits als que fa referència la base 3 d'aquest annex, si s'escau.
 2. b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
 3. c) Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.
 4. d) Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial corresponent inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.
 5. e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
 6. f) Que el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la

concessió de subvencions i que s'inclou com Annex 3 d'aquesta resolució.

 

 • Documentació complementària a la sol·licitud. Es requereix la següent documentació:

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment.

- Declaració responsable

 

 • Pagament:

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

 

 • Justificació:

Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar telemàticament un compte justificatiu simplificat signat electrònicament on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts i una memòria econòmica justificativa.

 

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

 

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, a partir de les 00.00 h d’aquesta nit.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.