CONDICIONS ESPECIALS D'AJORNAMENT D'IMPOSTOS

16/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, ens plau informar-vos de les condicions especials d’ajornament de tots els impostos dels empresaris individuals i determinades empreses, publicades al Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, i de les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada que poguessin adoptar-se com a conseqüència d’aquesta situació, segons una nota interna que us adjuntem del Ministeri de Treball i Economia Social.

 

Ajornament dels impostos – RDL 7/2020

Les declaracions s’hauran de presentar en els terminis legalment establerts. No s’ha aprovat cap ampliació del termini de presentació de les declaracions tributàries.

 

Qui podrà sol·licitar l’ajornament d’impostos?

Tots els empresaris individuals i les empreses que no tingui la consideració de gran empresa, és a dir amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l’any 2019.

Per tant, les grans empreses NO podran sol·licitar aquest ajornament especial.

 

Quins deutes tributaris es podran ajornar?

Els corresponents a les declaracions que s’hagin de presentar entre el dia 13 de març de 2020 i el dia 30 de maig de 2020.

 

Hi ha algun impost exclòs d’aquest ajornament?

No. Es podran ajornar tots els impostos, també els que fins ara no es podien ajornar (retencions i pagaments a compte de l’impost sobre Societats).

 

Per tant, es podran ajornar els deutes tributaris corresponents als següents impostos:

  • Declaracions d’IVA dels mesos de febrer a març, abril i del primer trimestre de 2020 (model 303)
  • Retencions sobre rendiments obtinguts en el primer trimestre (models 111, 115, 123...)
  • 1er pagament a compte de l’Impost sobre Societats (model 202)
  • Pagaments a compte de l’IRPF dels empresaris individuals (models 130 i 131)

 

Quines seran les condicions de l’ajornament?

El deute s’ajornarà 6 mesos i s’haurà de pagar en un sol pagament.

No es meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

A títol d’exemple, una declaració que té el seu últim dia de presentació el dia 20 d’abril es podrà sol·licitar pagar la totalitat del deute el dia 20 d’octubre, més els corresponents interessos de demora (que només es meritaran del dia 21 de juliol al dia 20 d’octubre).

 

Quin import es podrà ajornar?

Aquí no hi ha cap novetat. L’import màxim que es podrà ajornar seran 30.000 euros per la suma de tots els impostos.

 

S’haurà d’aportar algun tipus de garantia?

  1. No s’haurà d’aportar cap tipus de garantia.

 

Si ho considereu oportú podeu fer difusió de tota la informació entre els vostres associats. Una informació que us anirem actualitzant a mesura que en vagi sorgint de nova. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte: associacio@grupcostabravacentre.com