DECRET LLEI 11/2020 DEL 7 D'ABRIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

11/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informe que s’ha publicat al DOGC número 8107 el Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. S’adjunta la disposició al comunicat.

 

En aquest sentit, destacar els següents articles:

 

- Article 2. Terminis de presentació i ingrés voluntari:

  1. a) Impost sobre successions i donacions: en la modalitat de successions meritats abans del 14 de març, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en cada cas per exhaurir el termini d’autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.
  2. b) Impost sobre les begudes ensucrades envasades: la presentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2020 s’ha d’efectuar en el termini comprès entre l’1 i el 20 de juliol següent.
  3. c) Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus: la presentació ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s’ha d’efectuar en el termini d’un mes, a comptar des de la data d’acabament de l’estat d’alarma.
  4. d) Cànon de l’aigua: les autoliquidacions mensuals que hagin d’ésser objecte de presentació i ingrés durant el període d’estat d’alarma, el nou termini de presentació i ingrés serà el comprès entre els dies 1 i 20 del mes següent a la data d’acabament de l’estat d’alarma. En el cas d’autoliquidacions trimestrals, la corresponent al primer trimestre de l’any 2020 s’ha de presentar i ingressar en el termini comprès entre l’1 i el 20 de juliol següent.

 

Article 6. Ajornament de pagament de deutes de cànon de l’aigua per a petites empreses i autònoms.

Les condicions de l’ajornament són les següents:

  1. a) L’import a ajornar ha de correspondre a factures del servei que comprenen els consums corresponents als mesos d’abril i maig de 2020, i quan l’entitat acrediti que ha ajornat a abonats que tinguin les condicions de treballadors autònoms o de microempresa o petita empresa.
  2. b) El termini màxim de l’ajornament serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la seva sol·licitud, i no pot estendre’s més enllà del 31 de desembre de 2020.
  3. c) No s’acreditaran interessos de demora durant aquest període.

 

Pel que fa referència al cànon de l’aigua, us indiquem l’enllaç de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) on s’explica de forma detallada els ajornaments http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/.

 

També us indiquem l’enllaç de preguntes freqüents elaborat per la mateixa ACA on es resolen possibles dubtes que puguin sorgir de les mesures implementades: http://aca.gencat.cat/web/.content/50_Actualitat/ACA_informa/FaqsCanonTributs.pdf

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.