FASE 3: MESURES EN HOSTALERIA I RESTAURACIÓ - ORDRE 520/2020

15/06/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us fem un resum de l’ SND/520/2020, de 13 de juny, pel qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. La trobareu adjunta amb aquest comunicat.

 

L’article 4 d’aquesta Ordre, confirma que les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central entren en Fase 3.

 

ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Ordre ha entrat en vigor a les 00:00 hores d’avui, 15 de juny de 2020, i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Us fem un resum de la desescalada en fase 3:

  

Desescalada fase 3:

 

Les unitats territorials que han passat a la fase 3 són les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central. Continuen en fase 3 Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran.

Es continuaran amb les restriccions de moviment entre regions sanitàries.

No hi haurà horaris de moviment per cap col·lectiu.

 

 

Condicions per a la prestació del servei en els establiments d’hostaleria i restauració:

 • Consum a l’interior dels locals amb el 50% de l’aforament. La Generalitat podrà modificar l’aforament, sempre que no sigui inferior al 50% ni superior al 2/3 d’aforament màxim.
 • Es podran obrir discoteques i bars nocturns sempre que no se superi 1/3 de l’aforament. Les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments es poden obrir en les mateixes condicions que en els establiments de restauració.
 • Els locals d’oci nocturn o discoteques que tinguin un espai destinat a pista de ball o similar, aquest es podrà utilitzar per instal·lar taules o agrupacions de taules, però NO per l’ús habitual.
 • La prestació de servei d’aquests locals haurà de ser la mateixa que la dels establiments de restauració.
 • El consum dintre del local haurà de ser assegut a la taula o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia.
 • Distància de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • Les persones que s’asseguin a les taules hauran de mantenir la distància mínima interpersonal.
 • Estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi una separació mínima de 2 metres entre clients o grups de clients.
 • Aforament del 75% a les terrasses a l’aire lliure i assegurant que es manté la deguda distància física de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • Ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules permetent que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal.
 • La Generalitat podrà modificar l’aforament sempre que no sigui inferior al 50% ni superior al 75%.
 • Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte entre un client i altre.
 • Neteja del local almenys una vegada al dia.
 • Prioritat de l’ús de tovalles d’un sol ús. En el cas que no sigui possible, evitar l’ús de les mateixes tovalloles per diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis. Neteja a 60 i 90 graus.
 • Dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides pels clients.
 • Evitar cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mesures similars.
 • La vaixella, la cristalleria, coberteria o tovalles han d’estar guardats en llocs tancats o fora de zones de pas de clients i treballadors.
 • Eliminar els productes d’autoservei com portatovallons, portaescuradents, vinagreres, setrilleres i altres utensilis similars.
 • Establir un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones.
 • Ús dels banys: la seva ocupació serà d’una persona per espais de fons a 4 metres, excepte en casos que la persona necessiti assistència. Per banys de més de 4 metres quadrats que comptin amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50% del nombre de cabines i orinaris que tinguin el lloc, devent-se manteir durant el seu és una distància de seguretat de 2 metres.
 • El personal treballador que realitzi el servei a taula i a la barra ha de garantir la distància de seguretat (2 metres) i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.

 

Condicions per a la reobertura de les zones comunes del hotels i els allotjaments turístics:

 • 50% d’aforament a les zones comunes dels hotels i els allotjaments turístics.
 • Les condicions dels serveis d’hostaleria i restauració seran els mateixos que el punt anterior.
 • Es podran continuar amb els serveis essencials.
 • Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com els llocs on es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització.
 • Aplicar les mesures d’higiene, protecció i distància mínima.
 • Els espais on es celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dos hores abans del seu ús.
 • Les activitats d’animació o classes grupals:
  • Hauran de dissenyar-se o planificar-se amb un aforament màxim de 20 persones.
  • Respectar la distància entre persones i l’animador o entrenador. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes.
  • Preferentment dur-les a terme a l’aire lliure.
  • Evitar intercanvi d’objectes.
  • Desinfecció d’objectes i material utilitzat després de cada ús.
 • Disposar de gels hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida.
 • Per les instal·lacions esportives a l’aire lliure (descoberta), esportives cobertes (tingui sostre) i piscines esportives:
 • Abans de la reobertura de la instal·lació es durà a terme la seva neteja i desinfecció.
 • Cita prèvia per practicar l’activitat esportiva.
 • Organització de torns horaris, fora de les quals no es podrà romandre a la instal·lació.
 • Pràctica individual o un màxim de 2 persones en el cas de modalitats que es practiquin d’aquesta forma. Sense contacte i mantenint distància de 2 metres.
 • Aforament del 30% tant per l’accés com durant la pròpia pràctica.
 • Es podran utilitzar els vestuaris respectant les mesures d’higiene i protecció.
 • Només podrà accedir un entrenador amb els esportistes.
 • Desinfecció de les zones comunes després de cada torn de les instal·lacions.
 • Desinfecció del material compartit després de cada ús.
 • A la finalització de la jornada s’ha de netejar la instal·lació, reduint la presència del personal al número mínim suficient per a la prestació del servei.
 • Per les piscines i spas:
 • Neteja i desinfecció diària.
 • Ús de cartells visibles o missatges per megafonia recordant els clients les mesures d’higiene i prevenció, assenyalant la necessitat d’abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
 • Distribució espacial en llocs on els usuaris puguin romandre per garantir la distància de 2 metres, mitjançant senyals al terra limitant els espais.
 • Els objectes, com les tovalloles, hauran de romandre dintre del perímetre de seguretat de 2 metres establert, evitant el contacte entre usuaris.
 • Els banys s’hauran de netejar segons les especificacions anteriors.
 • No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni les fonts d’aigua.
 • Condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments
 • Distància física de 2 metres. Si no es pot garantir, ús d’equips de protecció individual (EPI).
 • No es pot superar l’aforament de 80 assistents.
 • Fomentar la participació no presencial si ho poden fer a distància.
 • Neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions seguint els paràmetres generals.
 • És responsabilitat dels directors o màxims responsables que es compleixen les mesures anteriors.

 

Adjuntem la disposició.

 

Altres mesures d’interès:

 • No hi ha franges horàries
 • Els comerços poden obrir sense límit de superfície, sempre que no se superi la meitat de la capacitat
 • Cinemes, teatres i auditoris, monuments i biblioteques poden obrir amb la meitat de la capacitat
 • Els gimnasos, amb restriccions del 50%, poden oferir classes dirigides.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional