INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

13/07/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que des del 9 de juliol de 2020 es tipifiquen com a infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals l'incompliment de les obligacions, especialment de prevenció i higiene, que va establir el Reial Decret-llei 21/2020 pels centres de treball.

 

A més, per fer efectives aquestes obligacions i controlar-ne el compliment, s’habilita a la Inspecció de Treball i Seguretat Social pel seu control específic.

Segons l'article 7 del Reial Decret-llei 21/2020 els centres de treball han de complir amb les següents obligacions:

  1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s'estableix en cada cas. I han de ser coneguts per la plantilla, públics dintre de l'empresa i adequats a les circumstàncies. 
  2. Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, per la neteja de les mans.
  3. Adaptar les condicions de treball, inclosa la ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de forma que es garanteix el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan no sigui possible, s’haurà de proporcionar als treballadors EPIs adequats al nivell de risc.
  4. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.