INICI DE L'ETAPA DE REPRESA

25/06/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us informem que a partir d’avui 25 de juny inicia la segona part de l’Etapa de Represa, que comporta la fi dels aforaments, tot i que els Plans sectorials específics i protocols organitzatius del PROCICAT, encara pendents d’aprovació, poden introduir variacions: (S’adjunta la Resolució SLT/1429/2020 que disposa el que s’exposa a continuació)

 

Aforament en espais a l’aire lliure

 1. En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents:
  1. S’ha de garantir la distància interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
  2. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
   • Es faci obligatori l’ús de mascareta
   • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
   • S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
   • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

 

 1. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

 

Aforament en espais tancats

 1. En els espais tancats, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres d'ocupació següents:
  1. Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
  2. S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.
  3. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
   • Es faci obligatori l'ús de mascareta.
   • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
   • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

 

 1. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

 

Mesures en congressos, fires i altres actes similars

 1. Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic, promoguts per entitats públiques o privades, sempre que el nombre d'assistents o participants s'ajusti a l'aforament del lloc de celebració de l'esdeveniment calculat a partir d'una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

 

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 

      a) Es faci obligatori l'ús de mascareta.

      b) S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 
          persones quan se situïn en seients preassignats

 

 1. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

 

 1. L'entitat promotora ha de garantir que l'organització de l'activitat s'ha d'ajustar a les condicions següents:

 

     a) S'ha de portar un registre dels assistents.

     b) S'han d'establir controls dels fluxos d'accés i sortida, i de la mobilitat interna, a través de personal de l'organització o de sistemes telemàtics.

     c) S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència.

     d) S'han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d'un
          sol ús.

     e) S'ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures de protecció individual, en especial la distància de seguretat, que ha de formar part del seu pla

         d'autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.

 

Aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració

 

En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l'aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús constant de mascareta:

 

a) S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució:

  • La distància física interpersonal s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.
  • La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contracte propers en forma molt habitual.
  • En el cas que no puguin mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contracte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de mascareta.
  • No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior.

 

b) S'ha de fomentar la prereserva.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional