LÍNIA DE PRÉSTECS - FINANÇAMENT PROJECTES DE RENOVACIÓ D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC

30/12/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat al DOGC la Resolució EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898).

 

L’import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 20.000.000,00 d’euros per als anys 2021-2022.

 

  • Tramitació, resolució i atorgament:

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya (DOGC núm. 7861, de 26.4.2019), així com per l’Ordre EMC/47/2020, de 24 d’abril, que la modifica (DOGC núm. 8121 de 27.4.2020).

 

  • Presentació de la sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, ja esmentada.

El termini d’execució de les actuacions subvencionables és de 24 mesos, comptats a partir de la data de resolució de l’atorgament de l’ajut.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.