LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA

15/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui 15 d’abril de 2020 s’ha publicat al DOGC l’ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària. 

 

Persones o entitats beneficiàries:

- Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic:

- Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

- Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.

 

Totes les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre de turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima d'un any a l'inici de l'entrada en vigor de la crisi de la COVID-19 decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.ç

b) Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.

c) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donada d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) durant, almenys, els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la sol·licitud.Queden excloses les persones treballadores que desenvolupin la seva feina per a una única empresa tot i estar donades d'alta al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.En el cas de les explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, concretament, en algun dels epígrafs següents: allotjaments turístics extrahotelers”, explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada o lloguer d'habitatges.

d) Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontinues) destinades a l'àmbit turístic de l'activitat abans de l'inici de la crisi provocada per la COVID-19.

e) Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer exercici.

f) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Entre aquestes obligacions, i de forma específica, cal complir amb l'obligació d'efectuar les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics davant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aquest compliment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades en matèria tributària amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19.

g) No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria.

h) Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les ajudes derivades d'aquesta Ordre hauran de disposar, en tot cas, de la corresponent habilitació per exercir l'activitat amb una antelació mínima d'un any a l'inici de l'entrada en vigor de la crisi provocada per la COVID-19.

 

Despeses subvencionables:

Consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

Les condicions perquè aquestes despeses siguin subvencionades són les següents:

- Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa l'activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat.

- Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.

 

Procediment de concessió:

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, per això les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

La partida pressupostària es de 2.500.000,00 €, la qual cosa vol dir que només es podran atorgar 1000 ajudes de 2.500,00 €.

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de dos mesos des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció, sense exigència de garanties.

Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar davant la Direcció General de Turisme l'aplicació de l'import de la subvenció a les despeses corrents subvencionades.

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 

En el cas que estigueu interessats que des de l’entitat us tramitem la sol·licitud per a l’obtenció de la subvenció poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d’aquest correu electrònic o bé a través del telèfon 972 600 069 (Judit Lloberol), en el termini màxim d’una setmana.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional