Mesures Covid-19 / 27 de març del 2021

29/03/2021

Informem que el dissabte 27 de març s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

 

Es destaca el següent:

 

 • Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya:

 

 • Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

 

 

 • Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya:

 

 • Es permet l'entrada i sortida de persones de cada comarca quan les persones que integren la bombolla de convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.

 

 

 • Mesures de restricció de la mobilitat nocturna:

 

 • Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 00 hores i les 06.00 hores.

 

 

 • Activitats d'hostaleria i restauració:

 

 • Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
  • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
  • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
  • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
  • El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.
  • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.
  • Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

 

 

 • Horaris de tancament:

 

 • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

 

 • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

 

 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social es limiten a un màxim de sis persones en espais públics a l'aire lliure i de quatre persones en espais públics tancats, llevat que es tracti de convivents. En espais privats s'han de limitar a convivents.

 

 

 • Actes religiosos i cerimònies civils:

 

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 

 • Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives:

 

 • Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 

 • Activitats relacionades amb el joc:

 

 • Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir al públic amb una limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat i un màxim de 100 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

 

 • Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:

 

 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 

 

La durada de les mesures s'estableix des de la data d'entrada en vigor d'aquesta Resolució fins a les 00:00 hores del dia 10 d'abril de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

 

Aquesta Resolució entra en vigor el dilluns 29 de març de 2021.