MESURES DE SUPORT PELS AUTÒNOMS

26/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem de les mesures de suport pels autònoms davant la situació causada pel Covid-19.

 

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES:

Ajut econòmic (prestació) per reducció del 75% o superior de la facturació per autònoms no societaris:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes             -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del Covid-19 en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Es podrà demanar a partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

La gestió s’haurà de e fer a través de la web: www.gencat.cat

 

SEGURETAT SOCIAL:

Prestació extraordinària per cessament de l'activitat o reducció d’un 75% o més de l’activitat:

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents:

  1. Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors en Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
  2. S’hi poden adscriure autònoms societaris i persones físiques
  3. En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma, caldrà acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 %, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
  4. Cal estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no fos així, es donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació i poder accedir a aquesta protecció.
  5. Així mateix es pot sol·licitar la prestació extraordinària si s’ha cursat baixa ala Seguretat Social i Hisenda, sempre i quan el motiu de sol·licitud de prestació sigui per suspensió de l’activitat. Si el motiu és reducció de facturació, cal mantenir-se d’alta en el règim.

 

  • La prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora i s’aplicaran els mateixos criteris en els supòsits generals pel que fa a imports mínims i màxims (IPREM) . En els casos que no s’hagi complert amb el període mínim de carència i/o si no es té cobertura pe cessament de l’activitat, es podrà accedir també a la prestació i la quantitat a percebre es calcularà en base a la base mínima que correspongui.
  • Se suspendran les quotes de la Seguretat social (i s’entendran com a cotitzades).
  • La durada serà d’un mes i es podrà prorrogar tàcitament.

Com es tramita?

A través de la mútua laboral. Actualment les mútues han habilitat formularis per fer la gestió de forma telemàtica

Quina documentació cal presentar?

Si se sol·licita per causa de força major i cessament de l’activitat:

  • Una declaració jurada amb la data de producció de la força major (declaració de l’estat d’alarma del 14 de març o posteriors ampliacions) i sol·licitud (actualment les mútues disposen del formulari normalitzat on line)
  • Si se sol·licita per  pèrdua d’ingressos:  caldrà aportar informació comptable que ho justifiqui: llibre de registre, de compres i despeses, o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret, a més de la declaració jurada en que es faci constar que es compleixen els requisits per tenir a la prestació.

Per a més informació podeu consultar els següents enllaços:

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.