MESURES EN L'ÀMBIT ENERGÈTIC QUE POSA EN MARXA EL REIAL DECRET LLEI 11/2020

07/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre,  us informem que des de la Confederació Empreserial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, ens han informat que el Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID19, ha posat també en marxa diferents mesures en l'àmbit de les fonts d'energia i contractes de subministraments.

 En forma de resum, les mesures posades en marxa són:

 

 Subministraments elèctrics:

  • Les empreses distribuïdores han d'atendre les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d'accés, amb independència que el consumidor l'hagués modificat ja en els últims dotze mesos. (Article 42).

-      Es podrà suspendre temporalment o modificar els contractes de subministrament. A més, es podrà contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen contracte vigent, sense que sigui procedent cap càrrec en concepte de penalització.

  • Els canvis de potència sol·licitats s'hauran de fer per part de les empreses distribuïdores en el termini màxim de cinc dies naturals des que siguin sol·licitats i no tindran cost, sempre que les potències modificades siguin inferiors o iguals a les actuals. (Article 42).

-      Els subministraments d'electricitat d'autònoms i pimes, podran sol·licitar al seu comercialitzador la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes que continguin dies integrats en l'estat d'alarma, per tots els seus conceptes facturats. (Article 44).

 

Subministraments de gas:

Es podrà sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, la inclusió en un esglaó de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost. (Article 43).

 

Altres qüestions:

Tant en el cas de l'electricitat com de gas, els usuaris podran sol·licitar en el termini de tres mesos des de la fi de l'estat d'alarma, una nova modificació del contracte sense cap cost, llevat que la nova potència elèctrica que es contracti sigui superior a la qual l'usuari tenia prèviament o que, en el cas de el gas, sigui necessari realitzar una posada en servei, conseqüència d'un tancament previ a l'estat d'alarma, i una posada en seguretat de la instal·lació.

 Amb caràcter general, quan les sol·licituds no es puguin atendre per mitjans remots, les actuacions de camp que, si escau, fossin necessàries, estaran subjectes als plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.

Les empreses distribuïdores no han de sol·licitar cap documentació tècnica de la instal·lació (BIE, OCA, etc.) durant les sol·licituds dels canvis de potència, sempre que aquesta sigui inferior o igual a l'actual. (Article 42).

Després de la suspensió de pagament de factures, l'import total serà abonat pel client en parts iguals durant els següents 6 mesos a la finalització de l'estat d'alarma. Cal recordar que la suspensió de pagaments, només s'aplica a autònoms i pimes. (Article 44).

Si els contractes subscrits pels consumidors i usuaris de prestació de serveis, resultessin d'impossible compliment, el consumidor i usuari tindran dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies. (Article 36).

 

Restem a disposició per qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.