MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA

22/11/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Adjuntem la disposició.

 

Les mesures són les següents:

 

 • Activitats d'hostaleria i restauració:

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució.
 • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 • No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta Resolució.
 • S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 • Limitació de l'entrada i sortida de persones:

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats.

Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal.

S'exceptua d'aquesta restricció la realització d'activitat física i d'activitats esportives a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

 

 • Mesures de restricció de la mobilitat nocturna:

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

 

 • Horaris de tancament:

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a l'establiment, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

 

 • Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives:

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació, sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Es manté la suspensió de l'obertura al públic dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.

 

 • Activitats relacionades amb el joc:

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

 • Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 

 • Inspecció i règim sancionador

Corresponen als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

 

 • Entrada en vigor:

Aquesta Resolució entra en vigor demà dilluns 23 de novembre de 2020.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.