MESURES PER A UNA NOVA NORMALITAT - REIAL DECRET LLEI 21/2020 DEL 9 DE JUNY

10/06/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que al BOE d’ahir número 163 es va publicar el Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. S’adjunta la disposició.

A continuació us destaquem la següent informació de la normativa:

 

CAPÍTOL I: Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

La finalitat del RDL és establir mesures per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vistes a la superació de la fase III cap a una Nova Normalitat per part d’algunes províncies, illes i unitats territorials, i eventualment l’expiració de l’estat d’alarma (21 de juny).

 

Article 2. Àmbit d’aplicació

Les mesures s’aplicaran a aquelles províncies, illes i unitats territorials que hagin superat la fase III i quan hagin quedat sense efecte totes les mesures de l’estat d’alarma.

 

Article 3. Òrgans competents

L’Estat Espanyol amb la col·laboració de les comunitats autònomes adoptarà les mesures que siguin necessàries perquè es compleixi aquest RDL.

 

 

CAPÍTOL II: Mesures de prevenció i higiene

 

Article 6. Ús obligatori de mascaretes

Les persones majors de 6 anys estan obligades a l’ús de les mascaretes a:

 • La via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol lloc tancat d’ús públic quan no es pugui mantenir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres (ha variat la xifra).
 • En mitjans de transport aeri, marítim, autobús o ferrocarril, així com en transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, si els ocupants del vehicle no conviuen al mateix domicili.
 • En passatgers de creuers i embarcacions no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dintre de la seva cabina o a les cobertes o en espais exteriors quan es pugui mantenir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres.

 

No caldrà utilitzar les mascaretes:

 • Persones que tinguin alguna malaltia o dificultat respiratòria
 • Per fer esport individual a l’aire lliure, ni pels casos de força major

 

Article 7. Centres de treball

Sense perjudicis dels compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral, els titulars dels centres de treball hauran de:

 • Ventilar, netejar i desinfectar de forma adequada segons els seus protocols
 • Posar a disposició dels seus treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida
 • Adaptar les condicions de treball, l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com les zones comunes de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat mínima d’1,5 metres
 • Evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients i usuaris
 • Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i potenciar l’ús del teletreball en aquelles activitats que sigui possible

 

No podran acudir al seu lloc de treball aquells treballadors que:

 • Presentin símptomes compatibles amb la COVID-19
 • Estiguin amb aïllament domiciliari atès un diagnòstic per COVID-19
 • Es trobin en quarantena domiciliària

 

Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la COVID-19:

 • Es contactarà amb el telèfon habilitat per cada comunitat autònoma o centre de salut corresponent, així com amb els serveis de prevenció de riscos laborals.
 • El treballador es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que li indiquin, fins que la situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari

 

Article 12. Hotels i allotjaments turístics

S’hauran de complir les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que determinin les autoritats competents

A les zones comunes s’evitaran les aglomeracions i es garantirà que es mantingui la distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres. Si no és possible garantir-la s’adoptaran les mesures d’higiene adequades per prevenir els risc de contagi.

 

Article 13. Hotels i allotjaments turístics

S’hauran de complir les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que determinin les autoritats competents. 

Dintre dels locals i a les terrasses s’evitaran les aglomeracions i es garantirà que es mantingui la distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres. Si no és possible garantir-la s’adoptaran les mesures d’higiene adequades per prevenir els risc de contagi.

 

Article 15. Instal·lacions per a les activitats i competicions esportives

S’hauran de complir les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que determini les autoritats competents

 

A les instal·lacions esportives com gimnasos s’evitaran les aglomeracions i es garantirà que es mantingui la distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres. Si no és possible garantir-la s’adoptaran les mesures d’higiene adequades per prevenir els risc de contagi.

 

Disposició final cinquena. Modificació del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19

 

Si per conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats competents durant la vigència de l’estat d’alarma o durant les fases de desescalada o nova normalitat, els contractes subscrits pels consumidors o usuaris, ja siguin de compravenda o de prestació de serveis, resultessin d’impossible compliment, aquests tindran dret a resoldre’l durant un termini de 14 dies des de la impossible execució del mateix, sempre que es mantingui la vigència de les mesures adoptades que hagin motivat a la impossibilitat del compliment.

 

En aquest sentit, les empreses podran oferir bons o vals substitutoris del reemborsament sempre i quan el consumidor ho accepti. No es podrà optar a aquesta mesura quan hagin transcorregut 60 dies sense que s’hagi arribat a un acord entre ambdues parts i per tant s’haurà de recorre el reemborsament.

 

Pel que fa els contractes de viatges combinats que hagin estat cancel·lats en motiu de la COVID-19, l’organitzador o minorista podrà entregar un bo, sempre i quan el consumidor ho accepti, per ser utilitzat dintre d’un any des de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i les seves prorrogues, per una quantia igual al reemborsament que se li hagués donat.

 

Transcorregut el període de validesa del bo si el consumidor no l’ha pogut utilitzar podrà sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol pagament que s’hagués realitzat que se li haurà d’abonar en el període de 14 dies.

 

L’eventual oferiment d’un bo substitutori temporal haurà de comptar amb el suficient suport financer que garanteixi la seva execució.

 Adjuntem la disposició.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional