MESURES SOCIALS EXTRAORDINÀRIES

24/12/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que ahir es va publicar al BOE, el Reial Decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria, el comerç i en matèria tributària. Us adjuntem la disposició.

 

En matèria de mesures socials es destaca que:

 

  • Noves exoneracions de quotes:

Es regula una nova exoneració de quotes per a les empreses amb expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de força major, vigents, tramitats d’acord amb l’article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, i prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, que tinguin activitats classificades en els CNAE-09 següents:

  • 4634 Comerç majorista de begudes
  • 5610 Restaurants i serveis de menjar
  • 5630 Establiments de begudes
  • 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
  • 9200 Jocs d’atzar i apostes

 

Aquestes activitats queden exonerades de cotització pels treballadors afectats a l’expedient que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de desembre, o que l’haguessin reiniciat a partir del RDL 18/2020, de 12 de maig, per als períodes i percentatges treballats en aquest mes, i respecte dels que estiguin suspesos el desembre 2020 o el gener 2021, per als períodes afectats per la suspensió.

L’exoneració és del 85% (o del 75% si té 50 o més treballadors a 29 de febrer) de l’aportació empresarial a la seguretat social meritats el desembre 2020 i el gener del 2021.

Aquestes exoneracions són incompatibles amb les previstes a l’article 2 del RDL 30/2020, de 29 de setembre (ERTO impediment i limitació), i els són d’aplicació les normes de tramitació i limitacions generals aplicables (dividends, salvaguarda, externalitzacions, etc, ja previstes en aquesta norma).

 

  • Persones treballadores fixes discontínues:

Les empreses amb activitats enquadrades als sectors de turisme, així com comerç i hostaleria si estan vinculats al sector turístic, que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb d’altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%.

 

  • Devolució de quotes per variacions o errors comunicats fora de termini:

Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de forma que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la comunicació. De manera que s’empitjora el règim de devolució de quotes.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional