MESURES URGENTS DE SUPORT A LA PROLONGACIÓ DEL PERÍODE D'ACTIVITAT DELS EMPLEATS FIXES DISCONTINUS

21/07/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us adjuntem el Butlletí de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social del qual ressaltem, el Reial Decret-Llei 25/2020, que estableix en la disposició addicional quarta, mesures urgents de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes Fixes Discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19.

 

En aquest sentit, destaquem el següent del butlletí en relació a la Disposició addicional quarta del RDLL 25/2020:

 

Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dels sectors del turisme, comerç i hostaleria, que generin activitat productiva els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020, i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquest mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixe discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 % de les quotes empresarials a la SS per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

 

Les bonificacions de quotes s’aplicaran per la Tresoreria General de la SS a instància de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació de quotes sobre el que tinguin efectes aquestes declaracions.

 

Què s’ha de saber de la declaració responsable esmentada?

 1. S’ha de presentar a través del Sistema RED
 2. S’ha de presentar per cada codi de compte de cotització i mes de meritació – és a dir, s’ha de presentar respecte de cadascun dels mesos – juliol, agost, setembre i octubre
 3. Ha de presentar-se abans de sol·licitar el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el que tinguin efectes aquesta declaració

 

Model de declaració responsable:

 

 1. Es presenta a través del Sistema RED mitjançant la funcionalitat “Anotación Causa Peculiaridades de Cotización en CCC” i, dintre d’aquesta, a través de l’opció “Anotación Resto de Peculiaridades” es podrà passar a elaborar la declaració responsable sobre la vinculació al sector del turisme – “CAUSA DE PECULIARIDAD DE COTIZACIÓ 017 – TURISMO – COMERC – HOSTELERIA. C/FIJ. DISCONTINUO.TURISME HOST. C. FIJ.D.

Juntament amb l’anotació valor CAUSA PECULIARIDAD DE COTIZACIÓN 017 s’hauran de complimentar els següents camps:

 • CCC.
 • FECHA DESDE: Ha de ser igual a 01-07-2020, 01-08-2020, 01-09-2020 o 01-10-2020
 • FECHA HASTA: En el cas que la FECHA DESDE  sigui igual a 01-07-2020, 01-08-2020, 01-09-2020 o 01-10-2020, la FECHA HASTA ha de ser 31-07-2020, 31-08-2020, 30-09-2020 o 31-10-2020, respectivament.

 

Les declaracions responsables es podran realitzar fins el moment que es presenti la liquidació de quotes corresponent a cada mes. No obstant, no es podran modificar ni eliminar les declaracions responsables presentades durant el mes anterior, per exemple, durant el mes d’agost no es podran modificar ni eliminar les declaracions responsables presentades durant el mes de juliol.

 

 1. Per a les empreses dels sectors comerç i hostaleria encara no hi ha instruccions de com presentar la declaració responsable. Per tant, no és el mateix sistema que l’anterior, properament s’informarà a través d’un butlletí.

 

 1. La identificació dels treballadors als qui resulti d’aplicació les bonificacions, es realitzarà a través dels procediments ja establerts en ocasions anteriors per aquest tipus de beneficis – valor 420 del camp TIPO SITUACIÓN ADICIONAL-

 

 1. El termini per a la comunicació d’aquest valor respecte el mes de juliol de 2020 s’estendrà fins el 30 d’agost de 2020. Una vegada estigui disponible l’anotació d’aquest valor pel mes de juliol s’informarà a través dels mitjans telemàtics disponibles.

 

Més informació sobre la bonificació:

 

 1. Les bonificacions de quotes de la SS s’aplicaran per la Tresoreria General de la SS en les corresponents liquidacions de quotes sense prejudici del seu control i revisió posterior per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

 1. Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes empresarials a la SS. L’import resultant d’aplicar les exempcions i aquests bonificacions no podran, en cap cas, superar el 100 % de la quota empresarial que s’hagués d’ingressar.

 

Restem  a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.