MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

19/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19.

 

I.- Mesures que poden adoptar les empreses afectades pel Covid-19 en relació als seus treballadors.

 

Suspensió de contractes i reduccions de jornada per força major (hotels,càmpings, restaurants i bars) :

 • Justificació: Es considera força major qualsevol eventualitat que es pugui acreditar que sigui causa directa de pèrdues d’activitat a conseqüència del Covid-19
 • Especialitats de la tramitació dels expedients de suspensió i reducció de jornada:
 • A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar un informe del que resulti la relació existent entre la pèrdua d’activitat i el Covid-19.
 • La resolució es dictarà en el termini màxim de 5 dies i els seus efectes seran des de la data del fet causant de la força major.
 • Cotització empresarial a la Seguretat Social mentre duri la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada:
  • Empreses de fins a 50 treballadors: Exoneració del 100%
  • Empreses de 50 treballadors o més: Exoneració del 75%

 

Suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció:

 • Justificació: El tràmit es farà seguint aquest procediment quan es pugui acreditar que el Covid-19 ha estat causa de pèrdues d’activitat encara que aquesta causa sigui indirecta.
 • Especialitats de la tramitació de l’expedient: El període de consultes no excedirà el termini màxim de 7 dies i l’informe de la Inspecció de Treball, que serà potestatiu, tampoc podrà excedir dels 7 dies.

Protecció dels treballadors en atur per suspensió de contractes o reducció de jornada en qualsevol dels dos casos anteriors i mentre es mantingui la situació extraordinària a causa del Covid-19.

 • No cal cotització mínima: No s’exigirà període mínim de cotització per accedir a la prestació d’atur.
 • Extinció del contracte: El temps d’atur consumit per aquesta causa, no es tindrà en compte en cas que posteriorment s’extingís el contracte de treball per la mateixa causa extraordinària.
 • Treballadors fixes discontinus: En el cas de treballadors fixes discontinus, s’estableix que el temps d’atur consumit per causa del Covid-19 el podran tornar a consumir, amb un màxim de 90 dies, quan tornin a tenir dret a la prestació d’atur en finalitzar la temporada. Pel que fa al temps de cotització es tindrà el compte el que haguessin cotitzat l’any natural anterior en base al mateix contracte.
 • Durada: La sol·licitud de la prestació fora de termini no implicarà la reducció de la seva durada.
 • Pròrroga: El subsidi d’atur es prorrogarà d’ofici encara que no hi hagi sol·licitud de l’interessat.

 

II.- Garantia de liquiditat per a les empreses

 

 Línia d’avals: L’Estat podrà concedir avals a la finançament que les entitats bancàries concedeixin a les empreses per causa del Covid-19.

Suspensió de terminis en el procediment tributari:

 • Els següents terminis que no haguessin finalitzat abans del dia 18 de març, quedaran prorrogats fins el dia 30 d’abril del 2020:
   • Pagaments ajornats i fraccionats.
   • Per atendre requeriments, diligències i sol·licituds d’informació.
   • Per formular al·legacions.
 • El termini comprés entre els dies 18 de març i 30 d’abril no computarà als efectes de durada màxima dels procediments ni per determinar els terminis de caducitat.
 • Als efectes de termini de recurs, quan s’acrediti un intent de notificació entre els dies 18 de març i 30 d’abril, s’entendrà que la notificació s’ha produït el 30 d’abril del 2020.

 

III.- Mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables.

 

Caràcter preferent del treball a distància (Teletreball):

 • El teletreball és prioritari: Les empreses hauran de permetre el treball a distància sempre que sigui tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat. Aquesta i altres mesures alternatives hauran de ser prioritàries en front del cessament temporal o de la reducció de l’activitat.
 • Avaluació de riscos laborals: El mateix treballador podrà fer, voluntàriament, l’avaluació dels riscos del  lloc de treball a distància.

 

 Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada:

 • Atenció a familiars: Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins a un 100%, per atendre familiars que per raó d’edat, malaltia o discapacitat, necessitin atenció personal i directa a conseqüència del Covid-19, inclòs si es a causa del tancament de les escoles.
 • Justificació: Aquests drets els hauran d’exercir de forma justificada, raonable i proporcionada.
 • Salari: La reducció de la jornada comportarà una reducció proporcional del salari.

 

Prestació extraordinària per cessament d’activitat:

Els treballadors autònoms que estiguin afiliats i en el RETA i que estiguin al corrent de cotització, tindran dret a aquesta prestació en les següents condicions:

 

 • Vigència: Un mes a partir del 14 de març. Si es prorrogués l’estat d’alarma la prestació també es prorrogarà fins el darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.
 • Autònoms que hi tenen dret:Els que tinguin la seva activitat suspesa per l’estat d’alarma o els que la seva facturació el mes anterior a aquell en el que demani la prestació no sigui superior al 75% de la mitjana de facturació del semestre anterior.
 • Quantia de la prestació: 70% de la base reguladora calculada en funció de la cotització
 • Cotització: El temps en que es rebi la prestació s’entendrà com a cotitzat.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.