Modificació de les mesures en matèria de salut pública

24/05/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que aquest dissabte 22 de maig s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig

 

Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. S’adjunta la disposició.

 

Es destaca el següent:

 

  • Horaris de tancament:

 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 24.00 hores en cas d'activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, i serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

  • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

 

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

 

  • Activitats d'hostaleria i restauració:

 

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 

 - Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres en qualsevol cas.

 

-  En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

-  A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. - El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones tant a l'interior com en terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

 

 - S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

 

-  El servei només es pot dur a terme de les 06:00 hores a les 24:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

 

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

 

 - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

  • Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:

 

Es pot reprendre la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables.

 

  • Actes religiosos i cerimònies civils:

 

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament i amb un nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

  • Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives:

 

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 70% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

  • Activitats relacionades amb el joc:

 

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir al públic amb una limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat i un màxim de 100 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

 

Aquesta Resolució entra en vigor el dilluns 24 de maig de 2021.