NOU DECRET DE TURISME DE CATALUNYA

06/08/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us comuniquem que avui s’ha publicat el Decret 75/2020, de 4 d’agost de turisme de Catalunya al DOGC número 8195.

 

El nou reglament de turisme de Catalunya regula nous productes turístics, defineix les modalitats, actualitza els requisits de classificació i les característiques dels allotjaments turístics, per afavorir la competitivitat i adequar la realitat jurídica a la demanda i a l’activitat. D’altra banda, també defineix la disciplina administrativa i el model de relació entre els diferents actors turístics.

 

El nou Decret simplifica, actualitza i integra en un sol cos normatiu les diferents normatives vigents fins avui en l’àmbit del turisme. D’aquesta forma s’aporta claredat, coherència i una millor interpretació, i per tant, una major seguretat jurídica. També estableix que els establiments turístics no requereixen de cap habilitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de turisme.

 

En aquest sentit, el Decret defineix les següents modalitats d’empreses turístiques:

 

 1. Establiments d’allotjament turístic:

  A) Establiments hotelers: presten el servei d’allotjament temporals als usuaris turístics en unitats d’allotjament, com a establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació. És possible el condomini, sempre que la normativa urbanística ho permeti.
   • Classificació: grup d’hotels (hotels i hotels apartament); grup d’hostals o pensions

       B) Establiments d’apartaments turístics: edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis com a establiment únic o com a unitat empresarial
           d’explotació. És possible el condomini, sempre que la normativa urbanística ho permeti.

       C) Càmpings: s’entén per:

  • Albergs mòbils: tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o qualsevol enginy que es pugui remolcar amb un vehicle de turisme.
  • Albergs semimòbils: habitatges mòbils (mobilhome) o qualsevol altres tipus d’alberg amb rodes que necessiti un transport especial per circular per carretera.
  • Albergs fixos: bungalous i altres instal·lacions similars.

        D) Establiments de turisme rural: situats en el medi rural, dins de nuclis de població de menys de 2.000 habitants o bé aïllats (fora del nucli), integrats en edificacions 
             preexistents anteriors a 1957; respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen l’exigència de tranquil·litat i integració en el paisatge en els termes i les condicions
             que prevegi aquest efecte l’ordenació urbanística.

  • Classificació: cases de pagès i allotjaments rurals.

 

 1. Habitatges d’ús turístic: es considera que ho és quan l’habitatge és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi d’una contraprestació econòmica. S’han de cedir sencers i no per estances.

 

 1. Allotjaments singulars (nova modalitat): aquells que possibiliten un hostalatge temporal a canvi de contraprestació econòmica, i amb les característiques mínimes que estableix aquest Decret, no encaixen en cap de les modalitats d’allotjament turístic, com per exemple les cabanes als arbres, les barraques de pedra seca entre vinyes, les coves, etc. S’han d’ubicar fora de vehicles, aeronaus o embarcacions, així com d’edificis convencionals, construccions prefabricades, elements modulars o similars que hagin de complir els requisits del Codi tècnic de l’edificació.

 

 1. Llar compartida (nova modalitat): és l’allotjament turístic que és l’habitatge principal i residència efectiva de la persona titular i que es comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada de temporada. La persona titular ha de residir en l’habitatge mentre dura l’estada.

 

Cal destacar que a les disposicions transitòries primera i segona d’aquest Decret estableixen:

 • Primera: els establiments hotelers i els càmpings ja autoritzats en el moment de la publicació d’aquest reglament no han d’adaptar-se a les mides i els requisits tècnics que aquí es preveuen, excepte que vulguin canviar de grup, modalitat, categoria o capacitat (en el supòsit que l’incrementin).

Els hostals o les pensions d’una estrella autoritzats amb anterioritat al Decret 183/2010, de 23 de novembre, poden utilitzar aquesta classificació. S’han de reclassificar com a hostals o pensions, tots aquelles que realitzin qualsevol canvi de capacitat o estructura autoritzat.

 • Segona: els establiments de turisme rural ja autoritzats amb anterioritat a aquest Decret només estan obligats a adaptar-se als requisits tècnics que aquí es preveuen quan legalitzin un augment de la capacitat o una ampliació de les instal·lacions.

Els establiments autoritzats amb anterioritat al Decret 313/2006, de 25 de juliol, que ultrapassin el nombre de places dins la mateixa edificació, no estan sotmesos a aquesta limitació, excepte que es vulgui un canvi de titularitat. En cap cas no podran ampliar-ne la capacitat.

Els establiments autoritzats amb anterioritat al Decret 183/2010, de 23 de novembre, que tinguin un restaurant autoritzat en la mateixa edificació poden mantenir les places autoritzades, però no poden incrementar-ne en cap cas la capacitat.

 

El Decret entrarà en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació al DOGC, per tant, el 26 d’agost. No obstant, la modalitat de llar compartida (títol IV del llibre segon) ho farà en el termini d’un any a comptar des de la publicació d’aquest Decret al DOGC, és a dir, el 6 d’agost de 2021.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.