Noves ajudes per a treballadors autònoms

29/01/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us informem que el passat 27 de gener es va publicar el Reial Decret Llei 2/2021, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball.

 

A partir  del dilluns 1 de febrer de 2021, les ajudes pels autònoms seran:

  • Prestació ordinària de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia:

Els treballadors autònoms podran sol·licitar a partir del dilluns 1 de febrer de 2021 la prestació per cessament d’activitat sempre que compleixin els següents requisits:

1- Acreditar al primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia de més d’un 50% dels que es van tenir al segon semestre de 2019, així com no obtenir durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.890€.

2- La prestació es percebrà com a màxim fins a 31 de maig de 2021.

3- El reconeixement de la prestació serà per part de les mútues col·laboradores o del Institut Social de la Marina.

4- A partir de l’01 de setembre de 2021 les mútues col·laboradores recolliran dels Ministeri d’Hisenda les dades tributàries de 2019 i 2021 per fer el seguiment i control de les prestacions reconegudes.

5- Les mútues podran reclamar les ajudes que els autònoms hagin percebut de forma indeguda, després de comprovar les dades tributàries.

6- Durant el temps que es percebi la prestació, el treballador autònom haurà d’ingressar a la Tresoreria la totalitat de les cotitzacions aplicant els topalls vigents a la base de cotització corresponent.

7- El treballador autònom, en cas de creure que no complirà amb els requisits, podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021 o bé, retornar de forma voluntària l’import percebut de la prestació.

8- La prestació serà compatible amb el treballa per compte pròpia, sempre que:

  • Els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte pròpia i per compte aliena no superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional
  • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització.
  • Juntament amb la sol·licitud s’adjuntarà una declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treballa per compte aliena.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització .

  • Prestació extraordinària per treballadors de temporada:

Els treballadors considerats de temporada són aquells que el seu únic treball durant els anys 2018 i 2019 sigui com a treballadors autònoms durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos en cada any. Si un treballadors autònom durant el 2018 o 2019 ha estat donat d’alta al règim general un període inferior a 120 dies, també es podrà considerar de temporada.

Requisits:

1- Haver estat d’alta i cotitzant al Règim Especial de Treballadors Autònoms durant un mínim de quatre mesos i un màxim de 6 mesos tant del 2018 com del 2019, sempre que aquests marc temporal abasti un mínim de dos mesos a la primera meitat de l’any.

2- No haver estat d’alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliena més de 60 dies durant el primer semestre de 2021.

3- No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650€.

4- Trobar-se al corrent de pagament a la Seguretat Social.

5- És incompatible amb el treball per compte aliena o amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que el beneficiari percebi excepte que sigui compatible amb els desenvolupament de l’activitat com a treballador per compte pròpia.

La quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització. Es podrà percebre la prestació des del 1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos.

Durant la prestació l’autònom no tindrà l’obligació de cotitzar. Aquestes cotitzacions seran assumides per les entitats amb càrrec que cobreixin aquestes prestacions.

A partir de l’1 de setembre de 2021 es farà revisió de les prestacions aprovades.

  • Prestació extraordinària per cessament d’activitat per aquells treballadors autònoms que no poden causar dret a la prestació extraordinària:

Requisits:

1- Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotització com autònom des d’abans de l’1 d’abril de 2020. Si a la data de la sol·licitud no està al corrent de pagament, l’òrgan gestor donarà l’opció al treballador perquè faci el pagament del deute amb un termini improrrogable de 30 dies naturals i així poder tenir dret a la prestació si es fa el pagament.

2- No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte pròpia al primer semestre superiors a 6.650€.

3- Acreditar al primer semestre de 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat pròpia inferiors als obtinguts al primer trimestre de 2020.

4- Serà incompatible amb la percepció de retribucions per treball per compte aliena, excepte si aquestes són inferiors a 1,25 vegades a l’import del salari mínim.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització. En cas de que dins el mateix domicili conviuen persones unides per vincle familiar i hi hagi dos o més membre amb dret de percebre la prestació, la quantia serà del 40%.

La prestació serà a partir de l’01 de febrer i amb una duració màxima de 4 mesos. El treballadora quedarà exonerat del pagament de les quotes durant el període de la prestació i li comptarà com a cotitzat.

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.