Noves mesures Covid-19 / 20 de febrer del 2021

22/02/2021

us informem que avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

 

Es destaca el següent:

 

 • Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya:

 

 • Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

 

 • Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya:

 

 • Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb excepcions justificades.

 

 • Mesures de restricció de la mobilitat nocturna:

 

 • Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 00 hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament.

 

 

 • Horaris de tancament:

 

 • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

 • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

 

 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que aqueste no pertanyin a més de dues bombolles de convivència.

 

 • L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:

 

 1. a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
 2. b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 3. c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 • Activitats d'hostaleria i restauració:

 

 • Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
 • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la

ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes

distàncies.

 • El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 10:30 hores i de les 13:00 hores a les 16:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.
 • Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.
 • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6

d'aquesta Resolució.

 • Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.
 • S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 • Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:

 

 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 

 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 1 de març de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Entrada en vigor Aquesta Resolució entra en vigor el dia 22 de febrer de 2021.