Noves mesures Covid19 - 1 de març del 2021

01/03/2021

S’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Es destaca el següent:

 

 • Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya:
  • Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats.

 

 • Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya:
  • Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades.

 

 • Mesures de restricció de la mobilitat nocturna:
  • Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

 

 • Horaris de tancament:
  • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

 • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:
  • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que aquestes no pertanyin a més de dues bombolles de convivència.

 

 • L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:
  • a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
  • b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
  • c) En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 400 metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície i redueixin l'aforament al 30% del que correspondria segons l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat aplicat a aquesta superfície.

 

 • Activitats relacionades amb el joc:
  • Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

 • Activitats d'hostaleria i restauració:
  • Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
   • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
   • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
   • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
   • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
   • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 10:30 hores i de les 13:00 hores a les 16:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.
   • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.
   • Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

 

 • Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:
  • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 8 de març de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Aquesta Resolució entra en vigor avui 1 de març de 2021.