NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLCA COVID-19

05/01/2021

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Adjuntem la disposició.

 

Es destaca el següent:

 

 • Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya:

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats.

 

 • Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya:

Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi, amb excepcions justificades.

S’exceptuaran d’aquesta restricció la realització d’activitat física i d’activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

 

 • Mesures de restricció de la mobilitat nocturna:

 Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores sense justificar adequadament.

 

 • Horaris de tancament:

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

 • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

 

 • Activitats d’hostaleria i restauració:

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 • El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució.
 • Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

 

 • Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 

 • L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:
 1. a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
 2. b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

 

 • Actes religiosos i cerimònies civils:

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 • Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció de les piscines.

 

 • Activitats relacionades amb el joc:

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 7 de gener de 2021.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 18 de gener de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional