Noves mesures en matèria de salut pública

21/06/2021

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Es destaca el següent:

 

Horaris de tancament:

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 01.00 hores del dia següent en cas d'activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

 

Activitats d'hostaleria i restauració:

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres en qualsevol cas.

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada d'1,5 metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones a l'interior i de deu persones en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 06.00 hores a les 01.00 hores del dia següent. Els clients no poden romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es poden dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 

Activitats recreatives musicals:

 1. Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:
 2. a) En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 50% de l'autoritzat.
 3. b) S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.
 4. c) S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
 5. d) La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de sis persones en l'interior i de deu persones en l'exterior i amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.
 6. e) Es permet el ball a la pista amb mascareta.
 7. f) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
 8. g) En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que les contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 1. Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en els locals i establiments relacionats a l'apartat 1, amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 11 d'aquesta Resolució. Addicionalment, el consum de begudes es farà sempre amb una separació interpersonal d'1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.

 

 1. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l'apartat 9.1 d'aquesta Resolució i al pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 11 d'aquesta Resolució, tret de l'horari de tancament, que se subjecta al que disposa l'apartat següent.

 

 1. L'horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència aquest apartat és l'establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució. (L'horari d'obertura i de tancament dels locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals regulades a l'apartat 18 d'aquesta Resolució és l'horari general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d'activitat, i és l'hora màxima de tancament les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials dels previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011).

 

 1. També es poden reprendre les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en aquest apartat, amb l'ús de mascareta.

 

 

Actes religiosos i cerimònies civils:

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 70% de l'aforament i amb un nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d'entitats:

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 70% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Si en aquests locals i espais existeixen establiments que desenvolupen activitats de restauració, cal que aquestes es duguin a terme de conformitat amb l'apartat 11 d'aquesta Resolució.

 

Activitats relacionades amb el joc:

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir al públic amb una limitació de l'aforament al 70% de l'autoritzat i un màxim de 500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:

Es pot reprendre la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, amb subjecció, amb caràcter general, a les condicions següents:

 1. a) Que es redueixi l'aforament al 70% de l'autoritzat, amb un nombre màxim d'assistents de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 2. b) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure i en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, respectant el límit de l'aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.

 

 

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 21 de juny de 2021.