NOVES MESURES RESTRICTIVES COVID-19: DOGC 30 OCTUBRE

30/10/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

Les mesures són les següents:

 

 • Limitació de l'entrada i sortida de persones:

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

j) A causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

 

Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores d’avui divendres 30 d’octubre fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior. S'exceptuen d'aquesta restricció els desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre. S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d'acord amb l'apartat 9 d'aquesta Resolució. No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit.

 

 • Desplaçaments personals:
 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents. En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptats al moment epidèmic actual.
 • El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada” a què fa referència el paràgraf següent.
 • La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

 

 • Activitats d'hoteleria i restauració:
 1. Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment.
 2. Resten exclosos d'aquesta suspensió: Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment. Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social. Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.
 3. En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.

 

 • Horaris de tancament:

 ”L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

 

 • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:
 1. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.
 2. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais púbics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.

 

 • Empreses de serveis i comerç minorista:
 1. Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
 2. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials.

Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària poden romandre oberts. També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

 

 • L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a:
 1. a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
 2. b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 3. c) En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i redueixin al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.

Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

 

 • Actes religiosos i cerimònies civils:

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament.

 

 • Ús del transport públic:

 El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

 

 • Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives:
 1. Se suspèn l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.
 2. Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 33% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic. L'accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.
 3. Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, a excepció dels centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 4. S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic.
 5. Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores.

 

 • Activitats relacionades amb el joc:

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

 • Activitats docents universitàries:

        En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

 

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en 15 dies a partir d’avui divendres 30 d’octubre.

 

Adjuntem la disposició.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional