Noves restriccions Covid-19 / 9 d'abril del 2021

09/04/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que avui divendres 9 d’abril s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril.

 

Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Adjuntem la disposició.

 

Es destaca el següent:

 

 • Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya:

 

 • Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

 

 • Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya:

 

 • Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades.

 

 • Mesures de restricció de la mobilitat nocturn:

 

 • Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 00 hores i les 06.00 hores.

 

 • Activitats d'hostaleria i restauració:

 

 • Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
  • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
  • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
  • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
  • El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.
  • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.
  • Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

 

 

 • Horaris de tancament:

 

 • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

 • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

 

 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

 

 • Actes religiosos i cerimònies civils:

 

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 • Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives:

 

 • Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 • Activitats relacionades amb el joc:

 

 • Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir al públic amb una limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat i un màxim de 100 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

 • Congressos, convencions, fires comercials i festes majors:

 

 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 

 

Aquesta Resolució entra en vigor avui divendres 9 d’abril de 2021. La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 19 d'abril de 2021.