OPCIONS DE FINANÇAMENT PER AFRONTAR LA SITUACIÓ OCASIONADA PER LA COVID-19

31/08/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que existeixen diferents opcions de finançament per a fer front a la situació ocasionada per la Covid-19, i que a continuació us detallem:

 

 • FINAÇAMENT GENERAL:

Nova línia d’avals amb ampliació de termini fins a 8 anys i amb opció de cobrir necessitats de finançament d’inversions.

La línia d’avals per a inversions es regula en el Capítol I) Mesures de suport a la inversió i la solvència en l’article 1 del RDL 25/2020 de juliol de 2020

 • Destinat principalment a inversions
 • Línia de fins a 40.000 milions d’euros
 • Per sol·licituds fins el 31 de desembre

Aquest tipus de finançament està pendent de publicació. Un cop es publiqui us ho farem saber.

 

 • FINANÇAMENTS ESPECÍFICS PEL SECTOR TURISME:

Tram específic sector turisme últim tram línia 100.000: Cobreix necessitats de liquiditat circulant com de despeses o inversions necessàries per a la millora, ampliació o adaptació de les instal·lacions, equips i serveis.

 • Dirigit a empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència del Covid-19 i/o que necessitin fer inversions.
 • Els avals podran sol·licitar fins al 30 de setembre 2020. Es planteja que el termini es podrà ampliar per acord del Consell Ministres i sempre en línia amb la normativa d’ajuts d’estat de la UE.
 • L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió de riscs.
 • Període: fins a 5 anys amb possibilitat d’1 de carència.
 • El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

 

 • MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL PRINCIPAL HIPOTECARI SOBRE ACTIUS EN EL SECTOR TURÍSTIC:

Es desenvolupa en els articles del 3 al 9 del RDL 25/2020 de 3 de juliol. Condicions bàsiques:

 • No hagin aplicat altres moratòries o que aquestes s’hagin aplicat per un termini inferior als 12 mesos (en aquests casos es podrà aplicar el període restant).
 • Període de moratòria: 12 mesos
 • Cal acreditar la reducció d’ingressos del 40% durant els mesos de març a maig del 2020 respecte al 2019.
 • Aplicable per a préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble afecte a l’activitat.
 • Si l’immoble està arrendat, el beneficiari de la moratòria haurà d’aplicar almenys un 70% de l’import a moratòria dels arrendaments.

 

 • EL PROGRAMA DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EN EL DESTÍ TURÍSTIC

Tal com es veurà en el Pla Impuls Sector Turístic els eixos principals adreçats a les empreses són:

 • Mesures de reactivació del sector que bàsicament es refereixen als ERTO i a les línies aval que s’han establert de forma específica per turisme.
 • Millora de la competitivitat: veurem per una banda una opció de préstecs que atorgarà el FOCIT així com una línia de finançament directe que atorgarà el Ministeri i que té l’avantatge que limita les garanties al 20% de l’import del préstec, un període de carència llarg i uns tipus d’interès favorables. El Pla Impuls Sector Turisme preveu que aquest apartat s’apliqui tant en el 2020 com en el 2021. Per aquest exercici 2020 el termini està exhaurit però les empreses poden obrir la reflexió sobre si interessa aprofitar la convocatòria 2021.

 

FOCIT: préstecs per a la transformació del sector envers un model més sostenible, en especial per a aplicació d’ús d’energies renovables. Pendent de desenvolupament.

 

Us cop tinguem més informació al respecte us ho farem saber.

 

Restem a disposició de qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.