ORDRE MINISTERIAL QUE PERMET EL SERVEI DE MENJAR PER EMPORTAR I A DOMICILI

04/05/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que ahir per la tarda es va publicar l’Ordre SND 388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per l’obertura al públic de determinats comerços i serveis. S’adjunta la disposició.

 

El capítol II d’aquesta Ordre estableix que les activitats d’hostaleria i restauració a partir d’avui 4 de maig, poden oferir menjar a domicili i per emportar, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.

 

Es destaquen els següents aspectes a tenir en compte:

 • Respecte els serveis d’entrega a domicili, podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
 • Pel que fa els serveis de recollida a l’establiment o menjar per emportar, el client ha de realitzar la comanda per telèfon o el línia i l’establiment fixarà un horari de recollida del mateix, evitant aglomeracions a l’establiment. 
 • L’establiment ha de disposar d’un espai habilitat i senyalitzat per la recollida de les comandes on també es farà el pagament d’aquestes. En tot cas, s’ha de garantir la deguda distància de seguretat, o quan aquesta no sigui possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares.
 • Els establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes amb vehicles, el client podrà realitzar la comanda des del seu vehicle en el propi establiment i procedir a la seva posterior recollida.
 • Els establiments només poden romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

 

Mesures de prevenció de riscos pel personal

 • No podran incorporar-se al seus llocs de treball els següents treballadors:

o   Estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.

o   No tinguin símptomes, però es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

 • El titular de l’activitat econòmica haurà de complir amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, ja sigui de caràcter general i de manera específica per prevenir el contagi de la COVID-19.
 • En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors disposin d’equips de protecció individual (EPIs): mascaretes, llocs de treball amb gels hidroalcohòlics i/o sabons per a la neteja de les mans.

 

Mesures en matèria higiene pels clients i aforament:

 • A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
 • A la sortida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.
 • El client no podrà romandre més del temps suficient de recollida de la seva comanda.
 • Als establiments on sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps s’haurà d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques al terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. De totes maneres, l’atenció al client no es podrà realitzar de forma simultània a varis clients per un mateix treballador.
 • Quan no es pugui atendre’s de forma individual a més d’un client al mateix temps, l’accés a l’establiment serà de forma individual, excepte en el cas que es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o gran.

 

Cal tenir en compte que la disposició final segona d’aquesta ordre, contempla que aquestes mesures siguin completades a través de plans específics de seguretat i/o organitzatius acordats entre els propis treballadors a través dels seus representants i els empresaris o associacions i patronals de cada sector i adaptar-los a les condicions reals de l’avaluació de riscos de cada activitat.

  

Així mateix, us adjuntem el document de Recomanacions d’higiene per a la recollida de menjars en bars i restaurants i el servei a domicili elaborat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

 

Aquesta ordre pel possible interès de les activitats d’hostaleria i restauració i concretament pel servei a domicili, el seu article 2 punt 3 contempla que els vehicles que només disposin d’una fila de seients, com per exemple les furgonetes o vehicles pesants, poden viatjar un màxim de 2 persones que han d’utilitzar mascareta.

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.