Pòrroga de les mesures en matèria de salut pública

15/07/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol

 

Per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. S’adjunta la disposició.

 

A continuació, us destaquem els principals canvis i punts d’interès:

 

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

 

 1. El consum s’ha de realitzar sempre a la taula i es permet a la barra mantenint una distància entre clients d’1,5 metres. 
 2. Interior:
 1. Aforament establiment restauració: del 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 2. Aforament serveis de restauració a hotels: 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 3. Aforament zones comunes dels hotels: 50%
 4. Garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 1. Terrasses:
  1. Aforament del 100% i garantir una distància mínima degudament senyalitzada d’1,5 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 2. Es limita a 6 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l’interior i a 10 a les terrasses, llevat que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
 1. Garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 2. El servei només es pot dur a terme:
 • De forma ininterrompuda: de 06:00 h a 00:30 h
 • Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 1. L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.
 2. Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients es podran dur a terme de 06:00 hores a 00:30 hores.
 3. Es permet l’obertura dels establiments de restauració dels centres comercials. 
 4. En aquests establiments no es pot dur a terme cap activitat de ball (ni a les terrasses).  

 

REUNIONS I/O TROBADES FAMILIARS I DE CARÀCTER SOCIAL

 

 • Es permeten sempre que no se superi el nombre de deu persones, llevat que es tractin de convivents.
 • Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l’accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores.
 • Les reunions laborals poden ser de més de 10 persones, respectant les mesures de seguretat, higiene i aforament de cada tipus d’establiment. Però no es permet ni el consum d’aliments ni begudes.

 

ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS

 

 1. Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:
  1. Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l’accés a les terrasses o espais a l’aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.
  2. S’ha d’establir un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el que s’ha de guardar durant un mes.
  3. La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.
  4. No es permet l’activitat de ball.
  5. S’han d’establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
  6. En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s’ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l’oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 2. Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l’aire lliure amb subjecció a les condicions previstes de les activitats de restauració i de l’hostaleria. No es permet el consum a peu dret, excepte en la barra, en la qual caldrà garantir en tot cas un separació interpersonal d’1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.
 3. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l’apartat 10.1 d’aquesta Resolució i al Pla sectorial per a la represa de l’oci nocturn. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l’apartat 12 de la Resolució SLT/2147/2021, tret de l’horari de tancament, que se subjecta al que es disposa a continuació.
 4. L'hora màxima de tancament és les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts addicionals per al desallotjament.

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

 

La Resolució entra en vigor avui 15 de juliol i tindrà vigència fins a les 00:00 hores del 23 de juliol, sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.