PRIMER TRAM DE LA LÍNIA D'AVALS DE L'ICO PER A EMPRESES I AUTÒNOMS DAVANT DEL COVID-19

26/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat al BOE número 83 la Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, que us adjuntem:

 

 • Import del primer tram de la línia d’avals: Fins a 20.000 milions d’euros
 • Qui els atorga? El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital
 • Qui ho gestiona? L’Institut de Crèdit Oficial (ICO)
 • Com poden les empreses demanar-ho? A través de la seva entitat financera
 • Finalitat: Cobrir nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries
 • Com es reparteixen els 20.000 milions d’euros? Es creen dos partides:
 1.  Fins a 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes
 2.  Fins a 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixen la condició de pime.
 • Característiques dels préstecs: Els préstecs s’atorgaran a empreses i autònoms que tinguin domicili a Espanya i s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que:
 1.  Els préstecs i operacions s’hagin formalitzats o renovats amb posterioritat el 17 de març de 2020.
 2.  Els acreditats no figurin en situació de morositat.
 3.  Els acreditats no estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de concurs, o bé per donar-se les circumstàncies a que es refereix l’article 2.4 de Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, per tal que el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors
 • Import màxim del préstec per client:
  No hi ha import màxim, però fins un màxim d’1,5 milions d’euros s’aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 que fa referència a les ajudes de mínims.
 • Percentatges màxims d’aval:
 1. Per a pimes i autònoms l’aval ascendirà com a màxim el 80% de l’operació.
 2. Per empreses que no reuneixin la condició de pime, l’aval cobrirà com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d’operacions de renovació.
 • Fins quan es poden sol·licitar els avals?: Fins el 30 de setembre de 2020
 • El termini de venciment màxim: Fins a un màxim de 5 anys.
 • Altres consideracions: Les entitats financeres decidiran sobre la concessió del corresponent finançament al client, d’acord amb els seus processos interns i polítiques de concessió i riscos.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional