Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic

23/09/2021

RESOLUCIÓ SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

A continuació us indiquem els punts més destacats:

 

HORARIS DE TANCAMENT:

 • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses en aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 h i les 22.00 h, en general.
 • Pel que fa a activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de joc, casinos i sales de bingo la franja d’obertura ha de ser de 06:00 h a les 01:00 h del dia següent.

 

REUNIONS I/O TROBADES FAMILIARS I DE CARÀCTER SOCIAL:

 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no s'hi permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen d'aquesta prohibició els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.
 • En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ:

 1. El consum s’ha de realitzar sempre a la taula i es permet a la barra mantenint una distància entre clients d’1,5 metres.
 2. Interior:
 3. Aforament establiment restauració: del 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 4. Aforament serveis de restauració a hotels: 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 5. Aforament zones comunes dels hotels: 50%
 6. Garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 7. Terrasses:
 8. Aforament del 100% i garantir una distància mínima degudament senyalitzada d’1,5 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 9. Es limita a 6 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l’interior i a 10 a les terrasses, llevat que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
 10. Garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 11. El servei només es pot dur a terme:
 • De forma ininterrompuda: de 06:00 h a 01:00 h, i es disposa de 30 minuts addicionals per al desallotjament dels locals i establiments.
 • Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 1. L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.
 2. Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients es podran dur a terme de 06:00 hores a 01:00 hores
 3. Es permet l’obertura dels establiments de restauració als centres comercials.
 4. En aquests establiments no es pot dur a terme cap activitat de ball (ni a les terrasses).

 

ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS:

 1. Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:
 2. Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l’accés a les terrasses o espais a l’aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.
 3. S’ha d’establir un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el que s’ha de guardar durant un mes.
 4. La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.
 5. No es permet l’activitat de ball.
 6. S’han d’establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
 7. En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s’ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l’oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 8. Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l’aire lliure amb subjecció a les condicions previstes de les activitats de restauració i de l’hostaleria. No es permet el consum a peu dret, excepte en la barra, en la qual caldrà garantir en tot cas un separació interpersonal d’1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.
 9. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l’apartat 10.1 d’aquesta Resolució i al Pla sectorial per a la represa de l’oci nocturn. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l’apartat 12 d’aquesta Resolució, tret de l’horari de tancament, que se subjecta al que es disposa a continuació.
 10. L'hora màxima de tancament és les 03.00 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts addicionals per al desallotjament.

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

La Resolució ha entrat en vigor a les 00:00 h del 23 de setembre i tindrà una vigència de 7 dies, sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.