Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic

08/10/2021

RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, de 6 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

En el sector de l’hostaleria i la restauració no hi ha cap canvi pel que fa a horaris, mesures o aforaments.  

 

A continuació us indiquem els punts més destacats:

 

HORARIS DE TANCAMENT

 • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses en aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 h i les 22.00 h, en general.
 • Pel que fa a activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de joc, casinos i sales de bingo la franja d’obertura ha de ser de 06:00 h a les 01:00 h del dia següent.

 

 

REUNIONS I/O TROBADES FAMILIARS I DE CARÀCTER SOCIAL

 

 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no s'hi permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen d'aquesta prohibició els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.
 • En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 1. El consum s’ha de realitzar sempre a la taula i es permet a la barra mantenint una distància entre clients d’1,5 metres.
 2. Interior:
 3. Aforament establiment restauració: del 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 4. Aforament serveis de restauració a hotels: 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 5. Aforament zones comunes dels hotels: 50%
 6. Garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 7. Terrasses:
 8. Aforament del 100% i garantir una distància mínima degudament senyalitzada d’1,5 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 9. Es limita el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a 10 persones, tant a l’interior com en terrasses i espais a l’aire lliure, llevat que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
 10. Garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 11. El servei només es pot dur a terme:
 • De forma ininterrompuda: de 06:00 h a 01:00 h, i es disposa de 30 minuts addicionals per al desallotjament dels locals i establiments.
 • Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 1. L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.
 2. Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients es podran dur a terme de 06:00 hores a 01:00 hores
 3. Es permet l’obertura dels establiments de restauració als centres comercials.
 4. En aquests establiments no es pot dur a terme cap activitat de ball (ni a les terrasses).

 

ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS

 

 1. L’accés als locals i establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos requereix la presentació d’un certificat, emès per un servei públic de salut, que acrediti alguna circumstància següent:

 

 • Certificat de vacunació: Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades ¡
 • Certificar de prova diagnòstica: Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens.
 • Certificat de recuperació: Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent.

 

S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, els espais i terrasses a l'aire lliure.

 

 1. Sense perjudici de l'exposat a l'epígraf 1, l'activitat dels locals i establiments als quals es fa referència en el seu primer paràgraf se subjecta als requisits següents:
 1. a) En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 70% de l'autoritzat.
 2. b) No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés.
 3. c) S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 d'aquesta Resolució.
 4. d) Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.
 5. e) És obligatori dur permanentment posada la mascareta. Aquesta només es podrà enretirar en el moment precís de menjar o beure, de forma que entre cadascun d'aquests moments caldrà que es faci novament ús de la mascareta.
 6. f) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions. 

 

 1. Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 12 d'aquesta Resolució. Es permet el consum a peu dret, excepte en la pista de ball on no es permet el consum.

 

 1. En el cas dels locals o establiments d'activitats recreatives musicals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables els epígrafs 1, 2 i 3 d'aquest apartat. Als restaurants musicals els són aplicables, a més, les condicions de l'apartat 12 d'aquesta Resolució, tret de l'horari de tancament, que se subjecta al que disposa l'apartat següent.

 

 1. L'horari de tancament se subjecta a l’horari general establert a l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d'activitat.

 

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

La Resolució entra en vigor a les 00:00 h del 8 d’octubre i tindrà una vigència de 15 dies, sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.