Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic

23/07/2021

RESOLUCIÓ SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

A continuació us indiquem els punts més destacats:

 

RESTRICCIONS DE MOBILITAT NOCTURNA

 • Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents:
 1. Municipis de més de 5.000 habitants que presenten un índex d’incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l’annex 1 d’aquesta Resolució.
 2. Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l’annex 1, i que figuren relacionats en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

 

 • S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial de l’apartat, que caldrà justificar adequadament.
 • Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.

També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

 

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial dels municipis relacionats als annexos 1 i 2 està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d'aquests municipis. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Als efectes justificatius dels supòsits exclosos de la restricció, el Departament d'Interior ha posat a disposició de la ciutadania, en la seva pàgina web, un certificat autoresponsable de desplaçament, que trobareu al següent enllaç: https://certificatdes.confinapp.cat/#/

 

HORARIS DE TANCAMENT

 • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses en aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 h i les 22.00 h, en general.
 • Pel que fa a activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de joc, casinos i sales de bingo la franja d’obertura ha de ser de 06:00 h a les 00:30 h.

 

REUNIONS I/O TROBADES FAMILIARS I DE CARÀCTER SOCIAL

 • Es permeten les reunions i trobades familiars i de caràcter social sempre que no se superi el màxim de 10 de persones, llevat que siguin convivents. 
 • Les reunions laborals poden ser de més de 10 persones, respectant les mesures de seguretat, higiene i aforament de cada tipus d’establiment. Però no es permet ni el consum d’aliments ni begudes.

 

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 1. El consum s’ha de realitzar sempre a la taula i es permet a la barra mantenint una distància entre clients d’1,5 metres.
 2. Interior:
 1. Aforament establiment restauració: del 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 2. Aforament serveis de restauració a hotels: 50% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 3. Aforament zones comunes dels hotels: 50%
 4. Garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 1. Terrasses:
 1. Aforament del 100% i garantir una distància mínima degudament senyalitzada d’1,5 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 1. Es limita a 6 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l’interior i a 10 a les terrasses, llevat que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
 2. Garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 3. El servei només es pot dur a terme:
 • De forma ininterrompuda: de 06:00 h a 00:30 h
 • Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 1. L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.
 2. Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients es podran dur a terme de 06:00 hores a 00:30 hores
 3. Es permet l’obertura dels establiments de restauració als centres comercials.
 4. En aquests establiments no es pot dur a terme cap activitat de ball (ni a les terrasses).

 

ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS

 1. Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:
 1. Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l’accés a les terrasses o espais a l’aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.
 2. S’ha d’establir un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el que s’ha de guardar durant un mes.
 3. La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.
 4. No es permet l’activitat de ball.
 5. S’han d’establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
 6. En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s’ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l’oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 1. Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l’aire lliure amb subjecció a les condicions previstes de les activitats de restauració i de l’hostaleria. No es permet el consum a peu dret, excepte en la barra, en la qual caldrà garantir en tot cas un separació interpersonal d’1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.
 2. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l’apartat 10.1 d’aquesta Resolució i al Pla sectorial per a la represa de l’oci nocturn. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l’apartat 13 de la Resolució SLT/2331/2021, tret de l’horari de tancament, que se subjecta al que es disposa a continuació.
 3. L'hora màxima de tancament és les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts addicionals per al desallotjament.

 

VIGENCIA I ENTRADA EN VIGOR

La Resolució entra en vigor avui 23 de juliol i tindrà vigència fins a les 00:00 hores del 30 de juliol, sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.