PRÒRROGA RESTRICCIONS TEMPORALS DE VIATGES DES DE TERCERS PAÏSOS A PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

21/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui al BOE número 111 s’ha publicat l’Ordre INT/356/2020, de 20 d’abril, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública en motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

L’Ordre prorroga fins el 15 de maig de 2020, la restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen.

 

Amb caràcter general, i per raons de salut pública es denegarà l’entrada per  a qualsevol espai fronterer (aeri, marítim o terrestre) a tota persona nacional d’un tercer país, excepte que pertanyin a alguna de les següents categories:

 

  • Residents de la Unió Europea, així com el conjuga o parella del ciutadà de la Unió amb la que mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic i aquells ascendents i descendents que viuen al seu càrrec, i residents als Estats associats Schengen o Andorra, que es dirigeixin directament al seu lloc de residència.
  • Titulars d’un visat de llarga durada expedit per un Estat membre o Estat Associat Schengen que es dirigeixin a aquest.
  • Treballadors transfronterers.
  • Professionals sanitaris o de la cura de persones grans que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.
  • Personal dedicat al transport de mercaderies en l’exercici de la seva activitat laboral, dintre dels quals es consideren compresos els tripulants dels bucs, amb la finalitat d’assegurar la prestació dels serveis de transport marítim i l’activitat pesquera; i el personal de vol necessari per portar a terme les activitats de transport aeri comercial. Serà condició indispensable que tinguin assegurada la immediata continuació del viatge.
  • Personal diplomàtic, consular, d’organitzacions internacionals, militars i membres d’organitzacions humanitàries, en l’exercici de les seves funcions.
  • Persones viatjant per motius familiars imperatius degudament acreditats.
  • Persones que acreditin documentalment motius de força major o situació de necessitat, o que la seva entrada es permeti per motius humanitaris.

 

Per altra banda, es considerarà procedent denegar l’entrada per motius d’ordre públic o salut pública als ciutadans de la Unió i els seus familiars que no pertanyin a una de les següents categories:

 

  • Registrats com a residents a Espanya o que es dirigeixin directament al seu lloc de residència a un altre Estat membre o Estat Associat Schengen, excepte que es tracti de treballadors transfronterers, professionals sanitaris, transportistes de mercaderies, personal diplomàtic, consular o d’organitzacions internacionals, per motius familiars, o supòsits de força major.

 

Adjuntem la disposició.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional