RECORDATORI: IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

03/09/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us recordem la normativa de l’Impost sobre les estades en establiments turístics.

 

L'impost sobre les estades en establiments turístics grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l'estada en els establiments subjectes a l'impost. També pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d’alta concentració turística.

 

Novetats Llei 5/2020, de mesures tributàries (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020) i Decret llei 23/2020, de mesures urgents en matèria tributària (DOGC núm. 8152, d'11.06.2020):

- S'estableix un augment de tarifes de l'impost amb efectes 1 de gener de 2021 (adjuntem tarifes) i, també, disposa que l'Ajuntament de Barcelona pot establir, per ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes per a Barcelona ciutat. 
- Incorpora la tributació els creuers que no entren al port però queden fondejats en les seves aigües, atès que s'hi fan estades que són susceptibles d'ésser gravades en els mateixos termes que les efectuades en els creuers que sí que resten amarrats a port. 
- Estableix que, en el supòsit de reserva anticipada de l'allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l'import de la reserva i de l'impost.

 

Hi ha dos terminis de presentació i ingrés de l'autoliquidació:

De l’1 i al 20 d'abril. Termini per autoliquidar les estades realitzades de l'1 d'octubre de l’any anterior al 31 de març de l’any en curs. Atenció: excepcionalment s'ajorna el termini per presentar i pagar les autoliquidacions corresponent al període de l'1 d'octubre del 2019 al 31 de març del 2020, que passarà a ser entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020 (art. 4 delDecret Llei 6/2020,de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2).
- De l’1 i al 20 d’octubre
. Termini per autoliquidar les estades realitzades de l'1 d'abril al 30 de setembre del mateix any.

Per tant, excepcionalment, de l’1 al 20 d’octubre de 2020 cal presentar en autoliquidacions separades:

- Les estades corresponents  al període de l'1 d'octubre de 2019 al 31 de març de 2020.

- Les estades corresponents  al període de l'1 d'abril de 2020 al 30 de setembre 2020.

 

L'autoliquidació s'ha de presentar utilitzant el model 950 (o bé amb el model 920, autoliquidació agregada). No és necessària la presentació quan no resulti cap quantitat a ingressar, sens perjudici de l'obligació dels subjectes passius substituts de conservar la documentació acreditativa de les exempcions aplicades fins que finalitzi el termini de prescripció.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.