REIAL DECRET-LLEI 18/2020, DEL 12 DE MAIG, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DEL TREBALL

13/05/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us enviem, en adjunt, el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball que implementa les mesures recollides a l’Acord Social en Defensa del Treball, assolit entre els interlocutors socials i el Govern el dia 8 de maig de 2020.

 

A continuació us facilitem un extracte:

 

 • ERTOS DE FORÇA MAJOR:
 • Els ERTOS de força major podran perllongar-se fins el 30 de juny de 2020.
 • Alliberament de cotitzacions socials:
  • Empreses de menys de 50 treballadors: 100% de l’abonament de l’aportació empresarial
  • Empreses de 50 o més treballadors: 75 % de l’abonament de l’aportació empresarial.

 

 • ERTOS DE FORÇA MAJOR PARCIAL:
  • Es trobaran en situació de força major parcial derivada del Covid-19 les empreses que tingui un ERTO de força major autoritzat des del moment que es pugui recuperar parcialment l’activitat i com a màxim fins el 30 de juny de 2020.
  • La incorporació de les persones treballadores a l’activitat la decidirà l’empresa en la proporció que necessiti pel desenvolupament de l’activitat, primant els ajustaments via reducció de jornada.
  • Alliberament de cotitzacions socials:
   • Per a treballadors que reinicien l’activitat:
    • Empreses de menys de 50 treballadors: maig 85% i juny 70%
    • Empreses de 50 o més treballadors: maig 60% i juny 45%
   • Per a treballadors que es mantinguin en l’ERTO:
    • Empreses de menys de 50 treballadors: maig 60% i juny 45%
    • Empreses de 50 o més treballadors: maig 45% i juny 30%

 

 • TRAMITACIÓ DE RENÚNCIES, MODIFICACIÓ DE DADES I EXONERACIONS:
  • Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total a l’ERTO de força major, en un termini de 15 dies des de la data de tal efecte.
  • La renúncia a l’ERTO, suspensió o regularització del pagament de les prestacions tindrà lloc prèvia comunicació al SEPE.
  • Les exempcions en la cotització en ERTOS de força major s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial i de la identificació de les persones treballadores afectades i el període de suspensió de contracte o reducció de jornada.

 

 • ERTOS PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I PRODUCTIVES (ETOP):
  • Els ERTOS per causa ETOP vigents a l’entrada d’aquest Real Decret mantindran la seva vigència fins la data prevista en la comunicació final de l’empresa.
  • Els ETOPS comunicats entre el 13 de maig i el 30 de juny els serà d’aplicació el procediment abreviat de l’article 23 del Real Decret Llei 8/2020, del 17 de març.
  • Quan els ETOP es sol·licitin després d’un ERTO per causa de força major es retrotrauran els seus efectes a la data de finalització d’aquest.

 

 • PROTECCIÓ ATUR:
  • La prestació d’atur amb reposició de prestacions (comptador a zero) s’estendrà fins el 30 de juny
  • Pel treballadors fixes discontinus fins el 31 de desembre.

 

 •  COMPROMÍS DE MANTINDRE LLOCS DE TREBALL:
  • Els sis mesos que l’empresa ha de mantenir el lloc de treball es comptabilitza des de la data tornada a l’activitat.
  • No es considera incompliment quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari, dimissió, i jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, ni pel fi de crida dels treballadors fixes discontinus.
  • En el cas del contractes temporals el compromís de mantenir el seu lloc de treball no s’entendrà d’incompliment quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra i servei.

 

 •  ACOMIADAMENTS:
  • Es mantindrà fins el 30 de juny la prohibició d’acomiadament per força major.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respcte.