REIAL DECRET-LLEI DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN RELACIÓ AL COVID-19 EN L'ÀMBIT LABORAL

17/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us informem que ens ha arribat a mans el contingut del Real Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias en Relación al COVID 19 en el Ámbito Laboral. Aquest document encara no ha estat publicat al BOE

 

Mesures excepcionals en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. ERTO  (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació).

Les suspensions de contracte i reducció de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat derivades de les diferents mesures governatives adoptades com a conseqüència del Covid-19, inclosa la declaració d’estat d’alarma, que implica suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones o les mercaderies, falta de subministres que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla. Per tant, poden aplicar-ho els establiments d’allotjament, restaurants i bars.

Podran acollir-se a aquestes mesures les persones incloses a tots els efectes en el Règim General de la Seguretat Social, així com les entitats que presten serveis amb independència de la forma societària.

En tot cas es requerirà que l’inici de la relació laboral o societat hagi estat anterior a la data d’entrada en vigor d’aquest Real Decret-Llei.

  

El procediment aplicable serà el següent:

  • Remissió per part de l’empresa a l’Autoritat Laboral competent d’informe relatiu a la vinculació de la mesura proposada, amb la documentació acreditativa.

A través de sol·licitud telemàtica acompanyada de la següent documentació:

  • Memòria explicativa
  • Annex de dades específiques
  • Comunicat als treballadors o representant dels mateixos

El reconeixement del dret a la prestació d’atur serà per a totes les persones afectades tot i que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per això.

 

La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar el promig de les bases dels últims 180 dies cotitzats, o en el seu defecte, el període de temps inferior.

La duració de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball.

Així mateix, sembla que l’empresa no s’haurà de fer càrrec de la Seguretat Social dels Treballadors. Tan bon punt ens arribi la publicació oficial us ho farem saber.

 

La Generalitat de Catalunya també ha anunciat que els autònoms podran rebre fina a 2.000 euros d’ajuda econòmica per a compensar les pèrdues ocasionades pel Coronavid-19.

 

Per a portar a terme la suspensió de contractes i reducció de jornada laboral per aquesta causa de força major poseu-vos en contacte amb la vostra gestoria.

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.