RESOLUCIÓ SLT/3177/2020 - PRÒRROGA MESURES DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC

07/12/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us enviem, en adjunt, la RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya.

 

A continuació, us recordem les mesures d’aquest primer tram:

 

 • ACTIVITATS D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ:

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses (aforament 100%) s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució.
 • o    “Bombolla de convivència”: fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.
 • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 • No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta Resolució.
 • S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauracióaprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 • REUNIONS LABORALS:

D’entrada es poden celebrar reunions de treball de més de 6 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

 

 • LIMITACIÓ DE L’ENTRADA I SORTIDA DE PERSONES:

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius relacionats al punt 2 d’aquesta Resolució.

 

Igualment, des de les 6.00 hores de divendres fins les 6.00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les mateixes excepcions esmentades anteriorment.

 

 • TOC DE QUEDA:

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

 

 • HORARIS DE TANCAMENT:

Restauració: La franja d’obertura serà entre les 6.00 hores i les 21.30 hores.

 

En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

 

 • CONGRESSOS, CONVENCIONS, FIRES COMERCIALS I FESTES MAJORS:

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 

ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Resolució entra en vigor avui dilluns 7 de desembre de 2020.

 

DURADA

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en 14 dies.

 

INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

 

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.