TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ PRÈVIA DELS AJUTS PELS AUTÒNOMS

28/11/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat al DOGC, l’ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. S’adjunta la disposició

 

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

 

  1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
  3. La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  4. El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.
  5. Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altre normativa aplicable.
  6. No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-1

 

Termini per efectuar la inscripció prèvia

 

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del proper dilluns 30 de novembre, i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

 

Procediment d'inscripció prèvia

 

La inscripció prèvia s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud

 

Un cop emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat d'inscripció prèvia i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, com a sòcia d'una microempresa o com a sòcia d'una cooperativa.

 

En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis d'inscripció prèvia, únicament es considera vàlid el darrer dels presentats.

 

S'admeten els sistemes d'identificació i signatura establerts en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol. 

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.