TREBALL A DISTÀNCIA: REIAL DECRET-LLEI 28/2020

23/09/2020

Benvolguts/des soci/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat el Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, que entrarà en vigor el proper 13 d’octubre (20 dies des de la seva publicació).

D’aquesta llei cal destacar-ne el següent:

  • Es considera que una persona treballadora treballa a distància quan almenys realitza un 30% de la seva jornada per aquesta modalitat durant almenys 3 mesos des de que la norma sigui d’aplicació a la relació laboral concreta.
  • El treball a distància tindrà un caràcter voluntari tant per l’empresa com per a les persones treballadores. A més, serà una modalitat de treball reversible.
  • Haurà de garantir els mateixos drets i deures que els de les persones que treballen de manera presencial.
  • L’acord de treball a distància haurà de plasmar-se per escrit i quedarà incorporat al contracte de treball inicial o realitzar-se en un moment posterior.
  • L’empresa haurà d’entregar a la representació legal de les persones treballadores una còpia de tots els acords de treball a distància que es realitzin o s’actualitzin, en un termini no superior a 10 dies des de la seva formalització. Posteriorment, s’enviarà a l’oficina de treball. Quan no existeix representació legal de les persones treballadores, també s’haurà de formalitzar una còpia i remetre-la a l’oficina de treball.
  • El Reial Decret Llei determina un contingut mínim de l’acord que haurà de contemplar entre d’altres qüestions, l’horari i les regles de disponibilitat, les hores de treball presencial i les hores de treball a distància, el lloc de treball a distància escollit, els mitjans de control de l’activitat per part de l’empresa, etc.
  • Les persones treballadores, en el desenvolupament del treball a distància hauran de complir les instruccions que hagi establert l’empresa en el marc de la legislació sobre LOPD. Així mateix, les persones treballadores hauran de complir les instruccions sobre seguretat de la informació específicament fixades per l’empresa, prèvia informació per la RLT.

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.