Ajut per a treballadors en situació d'ERTO

30/05/2022

Us informem que s’ha publicat l’Ordre EMT712272022, de 25 de maig

 

Us informem que s’ha publicat l’Ordre EMT712272022, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinàri.

 

Beneficiaris de l’ajut:

 • Treballadors/ores per compte d’altri, inclosos el que tinguin un contracte fix discontinu.
 • Els socis/sòcies treballadors de cooperatives i societats laborals, i els socis/sòcies de treball de cooperatives.
 • Totes les persones, per poder-ne ser beneficiàries, han d’haver presentat el formulari d’inscripció prèvia que preveu l’Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, i la qual us vam enviar juntament amb la circular 22/52 de 25 de març.

 

Requisits per ser beneficiaris:

 1. Tenir el domicili de residència a un municipi de Catalunya de l’1 al 31 de gener de 2021, període en el qual la persona sol·licitant percebia l’ERTO o l’ajuda extraordinària.
 2. Trobar-se incloses en un ERTO, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període inclòs entre l’1 i el 31 de gener de 2022. Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que l'empresa hagi decidit la suspensió de contractes, d'acord amb del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19; el Reial decret 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial; i el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. La vigència de l'article 9 d'aquest Reial decret llei 30/2020, s'ha prorrogat fins al 28 de febrer de 2022 per l'article 6 i l'article 7 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.
 3. Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del SEPE, o de la prestació extraordinària que preveu l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre.
 4. Complir els requisits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa aplicable.

 

Quantia de l’ajut:

 1. Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
 2. Tram 2: de 91 a 245 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.

 

La resolució de convocatòria ha d'establir la quantia que s'ha de percebre per a cadascun dels trams, que s'ha de determinar d'acord amb un import fix, que ha de prendre com a referència l'IPREM, ajustat a l'equivalent diari per persona, d'acord amb l'informe tècnic motivat corresponent.

 

Sol·licitud i documentació complementària:

 • La presentació del formulari d’inscripció prèvia és una condició necessària per poder percebre l’ajut. El formulari esmentat, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.
 • L’aportació de documentació complementària respecte a l’ajut que preveu aquesta Ordre s’ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics. La informació per fer aquesta aportació de documentació estarà disponibles al web https://web.gencat.cat/ca/tramits.
 • Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l’estat d’aquest tràmit a l’Àrea privada del web de la Generalitat de Catalunya, https://web.gencat.cat

 

Procediment de concessió dels ajuts:

 • El procediment de concessió dels ajuts és el de concurrència no competitiva.
 • Els ajuts estan condicionats a la disponibilitat pressupostària. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut neix en el moment en què es dicti la resolució d’atorgament.

 

Criteris per a l’obtenció de l’ajut:

 • Les sol·licituds s'ordenaran en sentit descendent (de major a menor) segons el nombre de dies en situació de suspensió total o parcial (ERTO) o de desocupació en les persones amb contracte fix discontinu durant el període de l'1 de juny de 2021 al 31 de gener de 2022.
 • L'ajut s'ha d'atorgar en correspondència amb les sol·licituds presentades al procediment d'inscripció prèvia que regula l'Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, segons els requisits i les obligacions que recullen les bases d'aquesta Ordre, d'acord amb l'apartat anterior i la dotació pressupostària.