Bases d'ajuts diversos / 16 de març del 2021

16/03/2021

Des de la Unió d’Empesaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que al DOGC d’avui número 8366 s’han publicat les següents dues ordes de dos ajuts (s’adjunten les disposicions):

 

Ordre TSF/63/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

 

 • Objecte de l’ajut: Concessió ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un ERTO actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball derivat de la pandèmia de la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària.
 • Ajuts: Prestació econòmica de pagament únic.
 • Beneficiaris:
  • Persones físiques treballadores per compte d’altri, incloses les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats i de cooperatives de treball associades.
  • Totes les persones han d’haver presentat el formulari d’inscripció prèvia que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer.
 • Quantia de l’ajut: Es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 al 31 de desembre de 2020). En aquest sentit s’estableixen 4 trams:
  • Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu. És l'ajut base per a totes les persones beneficiàries.
  • Tram 2: de 91 a 150 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
  • Tram 3: de 151 a 210 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
  • Tram 4: de 211 a 293 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
 • Procediment concessió de l’ajut: Per concurrència no competitiva i en funció de la disponibilitat pressupostària.

 

Ordre TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

 

 • Objecte de l’ajut: Concessió ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.
 • Quantitat de l’ajut: Prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 000 euros.
 • Beneficiaris: Col·lectius de la base número 3 de la disposició, sempre i quan hagin presentar el formulari d’inscripció prèvia, previst a l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer.
 • Procediment concessió de l’ajut:
  • Termini màxim per emetre i notificar la resolució és de 3 mesos, comptat des de la data de publicació de la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa convocatòria estableixi un termini inferior.
  • Ajuts condicionats a la disponibilitat pressupostària.
  • S’atorga en correspondència a les sol·licituds presentades al procediment d’inscripció prèvia i d’acord amb la dotació pressupostària.
 • unio cbc