Convocatòria de la concessió de subvencions del programa "TU+1"

28/10/2022

S’ha publicat la Resolució EMT/3290/2022, de 21 d’octubre, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1.

 

S’ha publicat la Resolució EMT/3290/2022, de 21 d’octubre, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec seu (ref. BDNS 655305).

 

La línia per a subvencions per a autònoms, a través del programa “TU+1” té l’objectiu de fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense assalariats a càrrec, amb la finalitat que aquesta contractació pugui repercutir favorablement sobre el creixement del negoci d’aquests autònoms.

 

El programa atorga una subvenció de fins a 18.325,92 euros per cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/ora en situació d’atur inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) durant un període mínim de 18 mesos.

 

Cal tenir en compte:

 

  • En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta. Els contractes que serà subvencionats seran els de treball indefinit (queden expressament exclosos els contractes de fixos discontinus) amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos.

 

 

  • El període de contractació subvencionatper a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte. S'ha de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

 

  • Totes les persones contractades hauran de participar, dins del període de contractació subvencionable, en almenys un dels cursos de formació gratuïtaque s'ofereixen dins del catàleg formatiu del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, sigui en format on-line o presencial. 

 

  • Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els autònoms donats d'alta a RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA per a aquella activitat, per un període mínim d'1 any ininterromput, o bé, 1 any interromputs, en el període dels 2 anys anteriors. 

 

  • S'estableix com a requisit no haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la qual es pretén contractar, en els 6 mesos anteriors a la subscripció del contracte subvencionable. 

 

  • També poden ser beneficiaris els autònoms amb un o diversos treballadors autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors autònoms col·laboradors. 

 

  • No podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), els col·laboradors, els que formin part d'una societat civil privada (SCP) o d'altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals i autònoms socis de cooperatives. 

 

El període de sol·licitud s'inicia el dia 28/10/22 a les 9.00 i fins el 11/11/22 a les 15.00, a través de Canal Empresa; https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-del-programa-TU1