Modificació al BOE del Reglament sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya

01/08/2022

Us informem que el 27 de juliol s’ha publicat el Reial decret llei 629/2022, en un article únic duu a terme la modificació del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

 

Us informem que el 27 de juliol s’ha publicat el Reial decret llei 629/2022, en un article únic duu a terme la modificació del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

 

Es vol fer front als creixents desajustos de treball espanyol associats a l’escassedat de mà d’obra des de l’àmbit migratori. Per tant, persegueix facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones que es troben en territori espanyol.

 

Les modificacions es poden recollir en tres blocs:

 

 1. Estudiants

 

S’ha millorat considerablement la normativa per poder facilitar i afavorir la permanència de les persones estudiants. La nova redacció del text legal permet:

 • Que els estudiants puguin compaginar feina i formació sempre que la feina i formació sempre que la feina sigui compatible amb els estudis realitzats (que hauran de ser superiors, formació reglada per a l’ocupació, destinada a l’obtenció d’un certificat de professionalitat o per a l’obtenció de certificat d’aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica) que no superi les 30 hores setmanals.
 •  
 • Elimina les restriccions anteriorment imposades a les persones estudiants al mercat laboral un cop finalitzats els estudis. Fins ara, per tal de poder obtenir el permís de treball, prèviament era necessari haver realitzat una estada de 3 anys a Espanya.

 

 1. Arrelament i reagrupació familiar

 

En el cas d’arrelament laboral, podran obtenir una autorització els estrangers que acreditin la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys, sempre que no tinguin antecedents penals durant els darrers 5 anys, que demostrin l’existència de relacions laborals superiors a sis mesos i que es trobin en situació d’irregularitat en el moment de la sol·licitud.

 

En referència a l’arrelament social:

 • El contracte que es presenti per a sol·licitar l’autorització serà valorat per la seva adequació al Salari Mínim Interprofessional.
 • Quan quedi acreditat que hi ha persones menors a càrrec, el contracte podrà ser de com a mínim 20 hores.
 • Es flexibilitza la possibilitat de presentar diversos contractes.

 

A més, s’ha creat una nova figura: l’arrelament per formació. Aquelles persones migrades que han estat a Espanya de forma continuada durant un període mínim de dos anys, se’ls concedirà una autorització de residència per un període de 12 mesos si es comprometen a realitzar una formació reglada per a l’ocupació o a obtenir certificat de professionalitat, formació conduent per a l’obtenció de certificació d’aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica.

 

Pel que fa la reagrupació familiar, el text ha creat un règim propi per als familiars de ciutadans espanyols que tenen la intenció de mantenir a Espanya la seva unitat familiar. S’han flexibilitzat els requisits de reagrupació familiar per a aquells supòsits en els quals els afectats són menors estrangers o persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat.

 

 1. Gestió de la migració regular

 

 • Racionalització dels requisits exigits a les persones treballadors autònomes procedents de tercers països
 • Millora dels tràmits de contractació a origen mitjançant la incorporació automàtica al Catàleg d’Ocupacions de Difícil Cobertura d’aquells llocs de feina que pertanyen a sectors econòmics que es determinen per acord de la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics a proposta del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • Reducció de terminis per la gestió de l’oferta de treball en el portal dels Serveis Públics d’Ocupació.

 

La reforma també incorpora la creació d’una nova figura: la Unitat de Tramitació d’Expedients d’Estrangeria (UTEX) per la millora en la gestió administrativa.

 

 

El decret entrarà en vigor als vint dies de la publicació d’aquest, excepte el previst a l’apartat novè, mitjançant el qual se suprimeixen els articles que integren el capítol IV “Residència temporal i treball per compte aliena de durada determinada” que entrarà en vigor un any desprès de la publicació.