Noves mesures sanitàries per la contenció del Covid-19 i expedients de regulació temporal d'ocupació

24/12/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us tornem a detallar les restriccions més destacades que entren en vigor a partir d’avui 24 de desembre:

 

 

 • Limitació de l’aforament, al 50% en les zones interiors dels establiments de restauració amb un màxim de 10 persones per taula i una separació, entre taules, d’1,50 metres de distancia que, també, s’hauran d’aplicar a les taules de l’exterior. Es segueix demanant el Certificat Covid-19 en interiors de restauració.

 

 • Limitació de l’horari d’obertura de 06.00 hores fins a la 00:30 de la matinada i tancament dels locals d’oci nocturn. Es disposarà de 30 minuts per sobre de l’horari màxim de tancament per a desallotjar els equipaments i ubicacions en què es desenvolupin activitats recreatives musicals amb llicència, sales de concert, cafès teatre cafès concert, cinemes, equipaments d’arts escèniques i musicals, activitats populars i tradicionals musicals.

Descarrega’l aquí el certificat autoresponsable de desplaçament en municipis amb mobilitat nocturna restringida.

 

 • No es pot dur a terme cap activitat de ball.

 

 • És obligatori l’ús de la mascareta en persones majors de 6 anys, tant en interiors com en exteriors.

 

Podeu consultar aquí un resum de Protecció civil de les mesures de restricció per a la contenció de la Covid-19 a partir del 24 de desembre

 

 

 

Expedients de regulació temporal d’ocupació

 

De conformitat amb les noves restriccions i/o impediments que s’han establert en virtut de la Resolució del Departament de Salut SLT/3787/2021, les empreses i persones professionals per compte propi podran adoptar, d’acord amb el que preveu l’article 2 del Reial Decret Llei 18/2021, expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major.

Els expedients hauran de ser tramesos front al Departament de Treball, o Autoritat Laboral competent per raó de plantilla i disposició geogràfica d’aquesta, qui haurà de resoldre en el termini de 5 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud que, a falta de resolució expressa, es podrà entendre estimada per silenci administratiu.

Cal recordar que en cas que les mesures canviïn d’una situació d’impediment d’activitat a limitació, o al revés, caldrà trametre una nova sol·licitud per a informar d’aquest canvi.

Un cop rebuda la resolució estimatòria, o entenent-se estimada per silenci administratiu, caldrà trametre novament la sol·licitud col·lectiva de prestacions en el termini de 5 dies des de la notificació de la resolució o efectes del silenci administratiu i presentar la declaració responsable a TGSS per a poder aplicar exoneracions en la quota empresarial de seguretat social.

Les exoneracions que poden aplicar-se a la quota empresarial de seguretat social són les següents:

 • En el cas que les empreses haguessin tingut 10 o més persones treballadores en alta a la Seguretat Social el passat 29 de febrer de 2020 podran aplicar:
  • El 40% d’exoneració en el cas de no haver desenvolupat accions formatives a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.
  • El 80% d’exoneració en el cas d’haver desenvolupat accions formatives a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.
 • En el cas que les empreses haguessin tingut menys de 10 treballadores en alta a la Seguretat Social el passat 29 de febrer de 2020 podran aplicar:
  • El 50% d’exoneració en el cas de no haver desenvolupat accions formatives a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.
  • El 80% d’exoneració en el cas d’haver desenvolupat accions formatives a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.

L’aplicació d’exoneracions, que només pot resultar en els períodes en què les persones treballadores tinguin suspès el contracte de treball, comporta l’assoliment d’un no compromís de manteniment de l’ocupació de 6 mesos més que, en tot cas, s’acumularà al període de compromís de manteniment que ja s’hagués iniciat per no finalitzat.

És precís recordar que, amb el compromís de manteniment de l’ocupació vigent, els acomiadaments que no siguin declarats procedents comportaran l’obligació de retornar la totalitat de quotes exonerades.

 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta.